Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka

Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka
Aj migrácia má dôsledky na rodinný život. Cirkev tu zohráva dôležitú úlohu. Nevyhnutnosť udržať a rozvíjať evanjeliové svedectvo sa dnes javí ako naliehavá. Na jednej strane migrácia môže pomôcť rodine, a krajine, ktorá ju prijíma, no na druhej strane, nútená migrácia (vojna, prenasledovanie, chudoba a iné.) ohrozuje tieto rodiny. Špecifická pastorácia migrantov má byť orientovaná na celé rodiny, ale i na tých, ktorý ostávajú na pôvodnom mieste. Je tu potrebný rešpekt voči ich kultúram, náboženstvu, duchovným obradom a tradíciám z domova. Migrácia mimo zákon (obchod s ľuďmi) je ešte ničivejšia pre rodiny. Extrémna chudoba núti rodiny k predajú detí na prostitúciu alebo na obchod s orgánmi. Treba vyvinúť maximálne úsilie na podporu zotrvania kresťanských rodín a spoločenstiev v krajinách ich pôvodu. Aj rodiny so zdravotným postihnutím, čelia novým situáciám, túžbam či očakávaniam. Týmto rodinám patrí veľký obdiv. Vydávajú svetu vzácne svedectvo vernosti daru života. Aj tieto deti sú pre rodinu darom a príležitosťou na rast v láske, vzájomnej pomoci a jednote. Rodina plná viery, dokáže zaručiť kvalitu a hodnotu každého života. Podnieti službu a opateru, povzbudí sprevádzanie a náklonnosť v každej fáze života“. Záujem o migrantov, aj o osoby so zdravotným postihnutím je znamením Ducha. Obe tieto situácie zohrávajú dôležitú úlohu v tom, akým spôsobom dnes žijeme logiku milosrdného prijatia a integrácie zraniteľných osôb.
 
Bod 46 - 47
Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen ty-a-vyhlasenia/p/dokumen ty-papezov/c/apostolska-e xhortacia-amoris-laetitia ; Foto: http://www.archbalt.org/news-events/images/Ap ostolic-Exhortation_Amori s-Laetitia_1.jpg
Autor: drh