www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=573
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 26. február 2020     Meniny oslavuje: Viktor

Zoεpédia - náhodný výber: Liturgické gestá – v..., Legát, Breviár.     pohľadnice

09.02.2008 | Publicistika | Čítanosť(8819)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Čaká vás pobyt v zdravotníckom zariadení?

Čaká vás pobyt v zdravotníckom zariadení?

Základom každého dobrého vzťahu medzi ľuďmi je správna komunikácia. Veľa nezhôd a nedorozumení v zdravotníctve vzniká z nedostatočnej komunikácie a nesprávneho  dojmu pacienta, že zdravotnícky pracovník je dokonalý a neomylný. Komunikácia je dialóg, ktorý vedú dvaja  partneri – zdravotnícky personál a pacient. Posledným hitom v zdravotníctve je kvalita. Je viacero definícií kvality. Svetová zdravotnícka organizácia definovala kvalitu ako súhrn výsledkov dosiahnutých v prevencii, diagnostike a liečbe, určených potrebami obyvateľstva  na základe lekárskych vied a praxe. Kvalitné služby je potrebné zavádzať systematicky, sledovať, merať vyhodnocovať a z výsledkov musia byť vyvodené adekvátne dôsledky.

 

Lekár je niekto, koho sa ľudia obávajú, ale zároveň je považovaný za autoritu, do ktorej vkladajú nádej, rýchlu pomoc. V očiach pacienta býva obdarovaný zvláštnymi  schopnosťami.

Obavy z lekára,  nemocnice, ošetrenia sú sprevádzané úzkosťou, strachom z prichádzajúceho nebezpečenstva. Aby sme zmiernili tento strach, musíme byť na tento stav pripravení, musíme mať dostatok informácií, ktoré nám pomôžu pochopiť celý mechanizmus zdravotnej starostlivosti. V prípade choroby je naším najdôležitejším vzťahom vzťah k lekárovi. Najideálnejšie by bolo, keby lekári a pacienti mohli vystupovať voči sebe ako rovnocenní partneri. Lekár má prirodzenú informačnú prevahu a predstavuje určitú odbornú a morálnu autoritu, ku ktorej sa pacient obracia so svojím problémom. Lekár by mal vedieť šetrne oznámiť pravdu, vždy s poučením, čo choroba obnáša, aké diagnostické a liečebné metódy

je potrebné urobiť, prípadne očakávané riziká, ale zároveň, aj čo sa očakáva od pacienta, čo má pre zlepšenie svojho stavu urobiť. Pacient by mal mať dosť času na pripravenie si otázok a neriešiť ich s niekým iným, kto mu nemôže dať pravdivé informácie.

 

Pre vzťah založený na dôvere je potrebné, aby bol pacient presvedčený, že lekár a zdravotnícki pracovníci budú robiť všetko preto, aby mu pomohli. Taktiež lekár musí byť presvedčený, že pacient si váži jeho pomoc, bude brať lieky, bude dodržiavať všetky odporúčania, nebude naďalej žiť rizikovým spôsobom.

 

Kto poskytuje zdravotnú starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná ambulantnou formou alebo hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení. Na čele nemocnice je riaditeľ a námestníci pre jednotlivé odbory. Úsek ošetrovateľstva vedie námestníčka pre ošetrovateľstvo. Personál zdravotníckych zariadení tvoria lekári, vysokoškolskí pracovníci, sestry, pomocný personál, technici.

 

Hradenie zdravotnej starostlivosti

V súčasnej dobe je zdravotná starostlivosť hradená úhradami zdravotných poisťovní. Niektoré výkony si hradí pacient sám.

 

Komunikácia

V zdravotníctve je komunikácia  špecifická, je zameraná na  uspokojovanie potrieb. Má rôzne  úrovne. Komunikácia s pacientom, s deťmi, s pacientom so zvláštnymi potrebami alebo obmedzeniami,  komunikácia s rodinou a príbuznými. Komunikácia musí byť efektívna. Ide o podávanie  informácií o zdravotnom stave, liečbe, režime, vyšetreniach, výžive. Základným prvkom  komunikácie je rozhovor. Prostredníctvom slov zdravotnícky pracovník vysvetľuje, poučuje, motivuje, povzbudzuje. Pre niekoho komunikácia môže byť obtiažna, preto rozhovor musí byť  dobre premyslený a cielený na získanie  čo najviac informácií.

 

Hlavný cieľ rozhovoru zdravotníka a pacienta

 1. Získať informácie o postojoch, názoroch a životnom štýle pacienta.
 2. Doplniť informácie v dokumentácii.
 3. Poučiť pacienta.
 4. Uspokojiť pacienta.
 5. Zabezpečiť potrebu sociálneho kontaktu, bezpečia, istoty.
 6. Získať určitú predstavu o osobných vlastnostiach, type, temperamente.

Prijatie do nemocnice

Pacient je prijatý do nemocnice na základe odporúčania  lekára ako  plánovaný príjem alebo na základe akútneho stavu. Bez odporúčania lekára sa prijímajú ženy k pôrodu alebo  pacient v akútnom stave. Prijatie do nemocnice prežíva každý pacient so zmiešanými pocitmi, najvýraznejšie z nich sú strach a nádej. Strach  z toho, čo sa s ním stalo, čo s ním bude, z nového prostredia, neznámych ľudí. Je plný obáv zo zvládnutia svojej situácie, ako sa zachová v nových podmienkach. Dúfa, že to, čo sa s ním stalo, je riešiteľné, že jeho ťažkosti liečbou zmiznú. Rozhodujúce pre dobrú náladu a adaptáciu  na nemocničné  prostredie je stretnutie a prvý kontakt so zdravotníckym pracovníkom. Každý člen zdravotníckeho tímu musí preukázať takú mieru profesionálneho chovania, aby vzbudil dôveru. Prijatie prebieha v ambulancii príslušného zdravotníckeho zariadenia. V ordinačnej miestnosti lekár pacienta vyšetrí. Pri vyšetrení asistuje sestra a vykonáva okamžité ordinácie. U chorých v akútnom stave sa niektoré výkony odkladajú,  až kým je pacient mimo nebezpečenstva.

 

Využite právo slobodného rozhodovania. Pokiaľ sa rozhodnete pre hospitalizáciu, musíte dať k tomu súhlas vy, alebo váš zákonný zástupca. Podľa platných zákonov musí byť o vašom súhlase písomný záznam - takzvaný informovaný súhlas alebo nesúhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súhlas alebo nesúhlas dávate na základe poskytnutých informácií lekárom. Ten je povinný informovať vás o vašom ochorení a jeho vývoji. Súhlas s hospitalizáciou môžete kedykoľvek odmietnuť. K odmietnutiu hospitalizácie sa musí vyjadriť ošetrujúci lekár a požiadať vás o prehlásenie o odmietnutí zdravotnej starostlivosti. Vaše rozhodnutie musí byť rešpektované. Lekárom budete poučený o následkoch vášho rozhodnutia na váš zdravotný stav.

 

Ojedinele sa vyskytnú prípady, keď dospelý svojprávny pacient opustí lôžkové oddelenie bez toho, aby to niekomu oznámil. V súlade s platnými predpismi prejavil svoj nesúhlas s hospitalizáciou a svojím odchodom realizoval svoje rozhodnutie. Problémy nastávajú, keď zmätený človek chce z akéhokoľvek  dôvodu opustiť nemocnicu. Nie je zbavený svojprávnosti, ale jeho schopnosti rozoznať závažnosť tohto počínania, takisto ako rozumová schopnosť ovládať svoje konanie, sú znížené. V tomto prípade je vhodné, aby zdravotnícke zariadenie zabezpečilo potrebné  opatrenia na ochranu zdravia, majetku a okolia. Existujú však choroby, ktoré sa liečia bez súhlasu fyzickej osoby, sú to takzvané povinne liečené choroby z dôvodu šírenia infekčných ochorení.

 

Čo je potrebné zobrať do nemocnice:

 • pyžamo,
 • spodnú bielizeň,
 • prezuvky, ponožky,
 • predmety osobnej  hygieny,
 • uterák,
 • doklad o zdravotnom poistení, občiansky preukaz,
 • preukaz pracovnej neschopnosti, keď je vypísaný,
 • pri dlhšom pobyte, pokiaľ ste dôchodca, zaistite doručenie dôchodku, dokumentáciu,
 • dostupnú zdravotnú dokumentáciu, RTG snímky,
 • špeciálne lieky na liečbu špecifického ochorenia.

 

Ďalej je potrebné dopredu sa informovať, či domáci poriadok dovoľuje zobrať si mobilný telefón, televízor, rádio, počítač. Neberte so sebou zásoby jedla, iba malú desiatu, pokiaľ ste boli upozornený, že máte prísť nalačno, alebo že príjem sa môže pretiahnuť. Aj keď sa to neodporúča, cenné veci si môžete zobrať so sebou. Prijímajúca sestra vás poučí o nutnosti uloženia cenných vecí do úschovy. Vzhľadom na opakované krádeže, vám predmety budú vydané po prepustení. Počas pobytu budete potrebovať malé množstvo peňazí na drobné výdavky. Strelné zbrane je nutné nechať doma, pri akútnom príjme je potrebné privolať políciu na prevzatie zbrane.

 

Je fajčenie v zdravotníckom zariadení povolené?

Zdravotnícke zariadenie je inštitúcia, ktorej poslaním je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prevencia a výchova k  zdravému životnému štýlu.

Fajčenie je jedným z rizikových faktorov pri vzniku rôznych ochorení, preto je zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch zdravotníckeho zariadenia.

Zdravotnícka dokumentácia pacienta

Za zdravotnícku dokumentáciu  sa považuje všetka dokumentácia v zdravotníckom zariadení. Je to systematicky vedený  súbor údajov, informácií a obrazových materiálov vzťahujúcich sa na zdravotný stav, kde sú uložené vaše osobné údaje.

V štátnom zdravotnom  zariadení je zdravotnícka  dokumentácia vlastníctvom zdravotníckeho  zariadenia. V neštátnom zariadení je  dokumentácia vlastníctvom prevádzkovateľa. Dôležité je, aby bola vedená bezchybne, starostli vo, z právnych etických a profesionálnych  dôvodov.

 

Zdravotnícka dokumentácia obsahuje:

- osobné údaje pacienta v potrebnom  rozsahu,

- informácie o ochorení, problémy s tým spojené, priebeh a výsledky vyšetrení,

- zápisy v zdravotníckej dokumentácii musia byť vedené dôkladne, pravdivo a čitateľne. Informácie sú doplňované priebežne. V dokumentácii je potrebné uviesť dátum a čas zápisu. Každá dokumentácia musí byť podpísaná osobou, ktorá zápis vykonala.

 

Zdravotná dokumentácia poskytuje:

- zápis o zdravotnej starostlivosti poisťovni,

- potrebné informácie o pacientovi,

- doklad o tom, že poskytovaná starostlivosť bola poskytovaná správne,

- doklad pre vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti poisťovni.

 

Všetci zamestnanci zariadenia sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých  skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli. Pri prevzatí do zdravotnej starostlivosti zariadenia musíte vyjadriť písomne svoj súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a s poskytovaním informácií o vašom zdravotnom stave rodinným príslušníkom a súhlas s ďalšími vyšetreniami. Podľa platných zákonov musí každý pacient so všetkým, čo s ním v zdravotníckom zariadení robia, súhlasiť. Každé zdravotnícke zariadenie má vypracovanú zdravotnú dokumentáciu.

 

Má pacient právo nahliadnuť do svojej  dokumentácie?

V prítomnosti zdravotníckych pracovníkov máte právo nahliadnuť do celej dokumentácie. Taktiež máte možnosť rozhodnúť, ktorým osobám môžu byť informácie o vašom zdravotnom stave poskytnuté.

V prípade, že potrebujete získať zdravotnícku dokumentáciu alebo RTG snímky, môžete písomne požiadať dané zdravotnícke zariadenie o ich zapožičanie. O prevzatí týchto materiálov sa prevedie záznam aj s podpisom. Zdravotná dokumentácia je uložená na bezpečnom mieste a je dostupná len pre poverených zamestnancov.

 

Prečo je potrebný váš podpis

Pri príchode do zdravotníckeho zariadenia  vám zdravotník predloží množstvo dokumentov, ktoré musíte podpísať. V platnom znení zákona sa uvádza, že vyšetrovacie a liečebné výkony sa môžu prevádzať so súhlasom  pacienta. V praxi  to znamená, že  s pobytom v zdravotníckom zariadení  musí pacient  súhlasiť, a taktiež musí súhlasiť so všetkými výkonmi, ktoré na ňom budú vykonávané.

 

Nemocničné prostredie

Nemocničné prostredie významnou mierou podmieňuje  prežívanie choroby a celý adaptačný proces. Často rozhoduje o úspešnosti liečby pacienta. V záujme pacienta je potrebné vytvoriť prostredie s čo najväčším počtom pozitívnych vplyvov a, naopak, negatívne vplyvy tlmiť. Vplyvy nemocničného prostredia sú rôznorodé a súvisia s prevádzkou ošetrovacej jednotky, stavebným usporiadaním, mikroklímou, materiálnom, vybavením, spôsobom ošetrovania, medziľudskými vzťahmi, udalosťami, ktoré sa odohrávajú v jeho blízkosti.

 

Počas hospitalizácie vám všetky lieky predpisuje  ošetrujúci lekár a podáva ich sestra. Pokiaľ užívate špeciálne lieky na špecifické ochorenie, zoberte ich so sebou do nemocnice. Oznámte to lekárovi a ten  rozhodne, či je potrebné vašu chronickú liečbu  ponechať, alebo je potrebné ju korigovať. Lieky odovzdajte sestre. Pretože je potrebné koordinovať vašu liečbu, neužívajte počas pobytu v nemocničnom zariadení žiadne lieky, o ktorých nevie váš ošetrujúci lekár.

 

Prepustenie

Ošetrujúci lekár vás bude informovať o prepustení. Poskytne  vám informácie o ďalšej liečbe.

Týkajú sa zachovávania životosprávy a diéty. Pacient dostáva informácie,  kedy a kde má prísť na kontrolu. Lekár pripraví prepúšťaciu správu  pre praktického lekára. Pri prepustení  pacient dostáva aj  ošetrovateľskú prepúšťaciu správu, v ktorej sú pokyny pre  agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Dokumentáciu lekár uzavrie a odovzdá do archívu. Pri možnom preložení pacienta na iné oddelenie musí byť o tom pacient informovaný a musí  k prekladu dať súhlas.

Je potrebné vyrovnať nadštandardné služby, pokiaľ boli poskytnuté a nezabudnúť vyzdvihnúť uložené veci. Väčšina zdravotníckych zariadení uvíta  vlastný odvoz z nemocnice. Pokiaľ nie, odvoz zabezpečí príslušné oddelenie.

Práva pacienta

Pacient má právo:

 • na zachovanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré  sa zdravotnícky pracovník dozvedel,
 • na všetky  informácie v súvislosti so svojím zdravotným stavom,
 • na získanie potrebných informácií od svojho lekára pred rozhodnutím alebo začatím diagnostického alebo liečebného postupu,
 • odmietnuť liečbu a byť informovaný o dôsledkoch svojho rozhodnutia,
 • na súkromie pri vyšetrení alebo liečbe,
 • na bezplatné preventívne vyšetrenie sledujúce zachovanie alebo zlepšenie zdravotného stavu a aktívny prístup zdravotníckeho zariadenia pri preventívnych prehliadkach,
 • najmenej na jeden liečivý prípravok v každej skupine liečivých látok, hradený zo zdravotného poistenia,
 • na prostriedok zdravotníckej techniky, hradený zo zdravotného poistenia,
 • na výpis z účtu a evidencie  svojej zdravotnej poisťovne,
 • na lekársku službu prvej pomoci a ústavnej starostlivosti,
 • na lekárske ošetrenie rýchlou záchrannou službou,
 • na bezplatný výdaj lieku  v lekárni, pokiaľ nie je stanovený doplatok zo zákona,
 • na ohľaduplný, citlivý a dôstojný prístup  pri liečbe.

Povinnosti pacienta

 • dodržiavať opatrenia na odvrátenie choroby,
 • mať snahu žiť zdravo, vyvarovať sa vplyvu škodlivých látok na zdravie,
 • pri prijatí do nemocnice podpísať poučenie pacienta, jeho súčasťou je aj prehlásenie o dobrovoľnom  liečení,
 • dodržiavať organizačný poriadok oddelenia, z ktorého vyplýva režim dňa,
 • preukázať sa platným preukazom poistenca alebo náhradným dokladom vydaným poisťovňou,
 • ak je potrebné, podrobiť sa hygienickej očiste,
 • poskytnúť súčinnosť pri zdravotnom výkone a kontrole priebehu liečebného procesu, dodržiavať liečebný režim stanovený lekárom,
 • počas hospitalizácie nepožívať alkoholické nápoje a návykové látky,
 • podrobiť sa stanovenými  záväznými predpismi zdravotným prehliadkam, diagnostickým skúškam, liečbe závažných spoločenských ochorení, dezinfekčným a iným opatreniam na podporu zdravia,
 • na vyzvanie sa podrobiť  preventívnym prehliadkam  stanovených zákonom,
 • na základe lekárskeho rozhodnutia  sa zúčastňovať na pracovnej terapii,
 • uhradiť zdravotníckemu zariadeniu vzniknuté škody

V ľudskom organizme všetko so všetkým súvisí. Ochorenie jedného systému môže mať vplyv na výskyt radu nových negatívnych príznakov, preto je vo vašom záujme podať čo najviac informácií týkajúcich sa vášho zdravotného stavu, aby lekár určil správnu diagnózu a aby ste sa čo najrýchlejšie vrátili do bežného života.

Zdroj: email od Juraja
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε