Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka

Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka
„Sväty Ján Pavol II. venoval rodine osobitnú pozornosť vo svojich katechézach o ľudskej láske, v Liste rodinám Gratissimam sane a predovšetkým v apoštolskej exhortácii Familiaris consortio. V tychto dokumentoch pápež de noval rodinu ako ‚cestu Cirkvi‘; ponúkol celkovy pohľad na povolanie muža a ženy k láske; predostrel základné línie pre pastoráciu rodiny a pre prítomnosť rodiny v spoločnosti. Najmä keď hovoril o manželskej láske (porov. Familiaris consortio, 13), opísal spôsob, ktorým manželia vo vzájomnej láske dostávajú dar Kristovho Ducha a prežívajú svoje povolanie k svätosti.“
 
„Benedikt XVI. sa v encyklike Deus caritas est vrátil k téme pravdy o láske medzi mužom a ženou, ktorá je naplno osvetlená jedine v jase lásky ukrižovaného Krista (porov. 2). Zdôrazňuje, že ‚manželstvo založené na vylučnej a de nitívnej láske sa stáva zobrazením vzťahu Boha k jeho ľudu a naopak: spôsob, akym miluje Boh, sa stáva mierou ľudskej lásky‘ (11). Okrem toho v encyklike Caritas in veritate zdôrazňuje dôležitosť lásky ako princípu života v spoločnosti (porov. 44), miesta, na ktorom sa učíme skúsenosti spoločného dobra.
 
69 - 70
Zdroj: sv. Otec, Pápež František, Amoris Laetitia
Autor: drh