www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=100
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Trojica - Boh Trojje..., Dogma, Žaltár.     pohľadnice

01.02.2003 | Publicistika | Mgr. Stanislav Gábor | Čítanosť(6594)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Mons. Ján Hirka - emeritný biskup prešovský

Mons. Ján Hirka - emeritný biskup prešovský

6. januára  tohto roku bol v Ríme vysvätený nový prešovský sídelný biskup Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ. Stane sa tak v poradí 8. sídelným biskupom na prešovskom biskupskom stolci. Vedenie biskupstva mu odovzdáva dnes už 79-ročný biskup Ján Hirka, ktorý viedol prešovskú diecézu od roku 1969 najprv ako apoštolský administrátor a ordinár  s právami sídelného biskupa; od r. 1990 už ako biskup. Za vyše 30-ročnou namáhavou prácou nášho pastiera sa skrývali mnohé obety, utrpenia i úsilia. Pri tejto príležitosti je potrebné sa poobhliadnuť po tej brázde, ktorú biskup Hirka vyoral a vzdať mu vďaku a česť.

 

Mons. Ján Hirka, rodom z Abranoviec (neďaleko Prešova), po skončení eparchiálneho ruského gymnázia začal svoje teologické štúdiá v prešovskom seminári. Teológiu ukončil na Bohosloveckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Kňazské svätenia ako celebs (neženatý) prijal z rúk pomocného prešovského biskupa ThDr. Vasila Hopku 31. júla 1949 v Prešove. V tomto povojnovom čase, keď sa komunistická mašinéria cielene usilovala dostať cirkev pod svoju kontrolu, každý, kto sa dal vysvätiť musel počítať s tým, že pre cirkev nastanú časy prenasledovania. Pôsobil najprv ako koncipista na biskupskom úrade, potom nasledovala krátka kaplánka v Ľutine, a prišiel rok 1950, keď aj mladého otca Jána stihol osud podobný osudu väčšine kňazov a veriacich Gréckokatolíckej cirkvi v ČSR. Po tzv. Prešovskom Pseudo-sobore 28. apríla a likvidácii našej cirkvi prešiel do ilegality. Skrýval sa doma, neskôr vo Vysokých Tatrách spolu s o. Ivanom Ljavincom (terajší gr. kat. exarcha v Prahe), ktorý  mal jurisdikciu od uväzneného biskupa Vasiľa Hopku. Napokon bol otec Ján v októbri 1952 zatknutý,  vypočúvaný a odsúdený na tri roky väzenia. Roku 1956 bol prepustený, zamestnal sa v mostárni v Brezne ako technik. Druhý raz bol uväznený r. 1958, vyšetrovaný v Košiciach, v Prahe-Ruzyni a odsúdený na dva a pol roka. Aj napriek nátlaku nepodpísal prestup na pravoslávie, zostal verný katolíckej cirkvi a Svätému Otcovi. Ako trestanec si musel odpracovať nútené práce v uhoľných baniach v Rtyni na Podkrkonoší v Čechách. Keď nemohol ako kňaz zohrievať ľudské duše, zohrieval aspoň ich telá. Keď sa prepustený z väzenia roku 1963 mohol vrátiť na Slovensko, v Brezne ho zamestnať nechceli, a tak prišiel o robotnícku ubytovňu. Ako bezdomovec zohrieval sa pri radiátoroch podbrezovskej polikliniky; vzali ho tam zametať dvor, obsluhovať spaľovňu a neskôr za kuriča. Keď mu nedovolili skončiť zdravotnú školu, vyučil sa za elektrikára a robil revízneho technika. Tieto presuny mu pripomínali presuny kaplánov, a preto sa cítil akoby bol v pastorácii vo svojej diecéze. Nechcel však ukrivdiť svoje mesto Prešov, a tak sa vrátil doň, nielen ako kňaz, ale aj ako elektrikár.

Obnova r. 1968 

Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Roku 1968 sa nečakane pretrhla železná opona a vysypali sa z nej uväznené osudy ľudí. Nastal odmäk, no znova iba nakrátko. Pražská jar roku 1968 priniesla gréckokatolíckej cirkvi opäť vytúženú slobodu, aj keď časy boli stále neisté. Naši kňazi sa začali z civilných zamestnaní vracať na svoje fary, z Čiech sa vrátil biskup Hopko, v Košiciach vznikol Akčný výbor na obnovu cirkvi. Otec Ján sa tiež  vrátil do pastorácie: bol poverený správcovstvom katedrálneho chrámu v Prešove a neskôr menovaný za okresného dekana. Svätý Otec Pavol VI. ho  20. decembra 1968 menoval za prešovského ordinára s právami sídelného biskupa a apoštolského administrátora Gréckokatolíckej cirkvi v ČSSR. Vstup spojeneckých vojsk do Československa v auguste 1968 znamenal útlm obrodzovacieho procesu ako aj nepriechodnosť požiadavky na nového biskupa. Len na štátny súhlas na prešovského ordinára musel  otec Ján čakať do  2. apríla 1969. Pápež menoval aspoň kňaza za ordinára (mohol nosiť mitru), ktorý mal biskupstvo spravovať, nemal však biskupské svätenia a nemohol napr. vysväcovať kňazov či svätiť myro na Veľký Štvrtok. Na svoju biskupskú konsekráciu si musel otec ordinár  počkať nasledujúcich 20 rokov. Pomerne mladému otcovi Jánovi bol v jeho zodpovednej službe veľkou oporou významný  kňaz našej diecézy, prekladateľ a trpiteľ,  redemptorista o. Ján Mastiliak.

Otec Ordinár 

Ako by iste on sám vedel najlepšie povedať, naša cirkev dostala síce slobodu, ale značne oklieštenú. A v takých podmienkach viesť biskupstvo bolo veľmi ťažké. Pravoslávna cirkev nám nevrátila biskupskú rezidenciu ani sirotinec, kde sídli dnes bohoslovecký seminár; len obmedzený počet našich bohoslovcov mohol študovať v Bratislave; na mnohých dedinách boli cerkvi v spoločnom užívaní s pravoslávnymi, čo zákonite muselo viesť ku konfliktom. Priemerný vek kňazov sa zvyšoval, mnohí museli pastorizovať v dvoch či viacerých farnostiach. Kto si dnes vie z mladšej generácie  predstaviť, čo to znamená získať štátny súhlas na akúkoľvek cirkevnú vec – či preloženie kňaza alebo na odpustovú slávnosť atď. V tomto zložitom období sa otec ordinár postaral aj o preklad liturgie: bol vydaný slovenský Trebník a Liturgikon i modlitebné knižky pre veriacich. Treba na tomto mieste oceniť aj fakt, že otec ordinár bol v úzkom spojení aj so zodpovednými za podzemnú cirkev (Mons. J. Krajňákom, Mons. J. Tóthom), blízko s ňou spolupracoval. Dnes aj vďaka tejto katakombálnej komunite, ktorá v čase normalizácie vychovala mnoho kňazov, rehoľníkov či rehoľníčky, naša cirkev po roku 1989 dokázala pomerne rýchlo vstať z popola a obnoviť svoje sily. Podľa vzoru biskupa bl. Pavla Gojdiča bol otec ordinár veľkým ctiteľom Božského Srdca Ježišovho, sám prednášal suplikácie na prvé piatky v katedrále.

Po nežnej revolúcii

Dňa 21. decembra 1989 menoval pápež Ján Pavol II. dovtedajšieho ordinára otca Hirku za sídelného biskupa prešovského s právomocami nad všetkými gréckokatolíkmi v ČSFR. Preplnená Mestská hala v Prešove bola svedkom jeho biskupskej vysviacky, ktorú otec  Ján prijal  z rúk J. E. Jozefa kardinála Tomka, dňa 17. februára 1990. Ako oddaný ctiteľ Panny Márie si za svoje biskupské heslo zvolil motto: „Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Márie.“

Môžeme s radosťou konštatovať, že za uplynulých 12 rokov biskupskej služby pre prešovské biskupstvo sa Mons. Jánovi Hirkovi podarilo úspešne konštituovať diecézne štruktúry miestnej cirkvi. K prvým krokom patrilo získanie sirotinca, kde sa obnovil bohoslovecký seminár a začala svoju  činnosť aj obnovená Bohoslovecká fakulta. Podarilo sa prebrať späť biskupskú rezidenciu, ktorú pravoslávni zanechali v dezolátnom stave. Dnes je z nej  pekný obnovený komplex, ktorého rekonštrukcia si vyžiadala nemalé finančné prostriedky. Starostlivosťou otca biskupa prešovská eparchia získala roku 1992 aj pomocného biskupa Milana Chautura, CSsR, ktorý sa neskôr stal exarchom  Košického apoštolského exarchátu. Či už to boli cirkevné školy, ale aj hmotné zabezpečenie cirkvi, aj to ležalo na srdci nášmu biskupovi.

Množstvo posviacok nových či obnovených farských budov, chrámov a kláštorov, to všetko žehnala ruka biskupa Jána.  Koľko len archijerejských sv. liturgií, odpustových  slávností, koľko homílii a príhovorov, pastoračných návštev v bližších i vzdialenejších dedinkách, v čase i nečase! Veľkým medzníkom v živote našej cirkvi bol aj 2. júl 1995 - návšteva pápeža Jána Pavla II. v Prešove. Opäť pri Mestskej hale (kde bol  biskup Ján rukopoložený na biskupa), tam za prítomnosti duchovenstva a tisícok veriacich víta a predstavuje rímskemu veľkňazovi prešovské biskupstvo. Za celoživotné dielo bol biskupovi Hirkovi udelený Prešovskou univerzitou čestný doktorát teológie Doctor honoris causa. Napokon, ako nespomenúť ostatnú veľkú udalosť, o ktorú sa vo veľkej miere biskup Hirka pričinil: Beatifikácia Služobníka Božieho, nezabudnuteľného biskupa-mučeníka  Pavla Gojdiča, z rádu baziliánov, 4. novembra 2001 v Ríme. A pričinil sa aj o proces blahorečenia biskupa-vyznavača Dr.Vasiľa Hopku, ktorý je v Ríme  pred ukončením. Pri príležitosti 10. výročia vzniku samostatného Slovenska mu 1. januára r. 2003 prezident Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie - Pribinov kríž II. triedy.

Tento prehľad zaiste nie je úplný, a ani byť nechce. Lebo veď nemožno na malom priestore vymenovať všetky tie dobré viditeľné diela, a len sám Boh vie, koľko neviditeľných obetí biskup Hirka priniesol. Môžeme povedať, že jeho zásluhou stojí dnes naša diecéza na prahu tretieho tisícročia obnovená, má dostatok kňazov a všetky predpoklady pre svoj slobodný a sľubný rozvoj. A hoci sa podľa cirkevných zákonov vzdal úradu pri dovŕšení 75 rokov, na požiadanie Svätého Otca, napriek zdravotným ťažkostiam a starobe, ostal ešte štyri roky viesť našu drahú diecézu.

Biskup-emeritus

Po zrieknutí sa úradu a príchodom nového eparchu, sa otec biskup Ján Hirka stáva emeritným prešovským biskupom (por. CCEO Kan. 211 § 1). To v cirkevnej terminológii znamená asi toľko, ako ísť do dôchodku. Teda titul prešovský biskup  mu ostáva-viac menej ako čestný, a nebude ďalej vykonávať správu diecézy; no biskupom ako takým ostáva (teda aj naďalej môže nosiť biskupské rúcho či mitru). Nech dobrotivý Pán sám odmení plodný pastoračný život nášho biskupa Jána a nech mu bude v jeho šedinách On sám odmenou. A k tej nebeskej vďake, ktorá je večná, pripojme aj našu ľudskú vďaku. Pripojme aj naše modlitby. Želajme  biskupovi Jánovi Hirkovi, nech má v novom biskupovi  - tiež Jánovi  - svojho dôstojného nástupcu. Nech pluh na roli ohlasovania Božieho Kráľovstva rukou nového eparchu zaoráva hlbokú brázdu. Nech mu v tom pomáha aj patrón našej diecézy Sv. Ján Krstiteľ.

Zdroj: Slovo 02/2003
Autor: Mgr. Stanislav Gábor - všetky články od tohto autora (6)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε