www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=101
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Charitný domov, Démonický, Liturgické gestá – v....     pohľadnice

01.02.2003 | Publicistika | Mgr. Juraj Gradoš | Čítanosť(5643)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Intronizácia – uvedenia do úradu nového biskupa

Intronizácia – uvedenia do úradu nového biskupa

V sobotné ráno 18. januára 2003 vládla v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa osobitne slávnostná atmosféra pri príležitosti intronizácie – teda uvedenia do úradu nového prešovského biskupa, Mons. Jána Babjaka SJ. Na tejto mimoriadne významnej, istým spôsobom historickej udalosti sa zúčastnilo okrem apoštolského nuncia Mons. Henryka Jozefa Nowackého, Jeho eminencia kardinála Jána Chryzostoma Korca a košického metropolitu, arcibiskupa Alojza Tkáča ďalších 22 biskupov byzantského i latinského obradu zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Českej republiky, Kanady a Spojených štátov amerických. Spolu s nimi koncelebrovalo liturgiu vyše tristo kňazov – a to všetko za hojnej účasti veriacich v preplnenej katedrále i v jej okolí, keďže mnohí veriaci mohli sledovať liturgiu na veľkoplošnej obrazovke a na monitoroch v okolí katedrály a v átriu biskupského úradu.

Program začal o 9.30 hod., keď dejiny Prešovskej eparchie priblížil o. ThDr. Peter Šturák. Zdôraznil, že tento okamih sa zapíše medzi také posledné dejinné udalosti našej cirkvi, ako bola návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. v Prešove, či beatifikácia prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM. O 10. hodine po slávnostnom nástupe kňazov privítal všetkých o. Mgr. Ján Zavacký, doterajší administrátor eparchie. Apoštolský nuncius oznámil menovanie Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ, za biskupa pre Prešovskú eparchiu. Menovaciu bulu podpísanú Svätým Otcom a opatrenú príslušnou pečaťou prečítal v latinskom jazyku Mons. Krzysztof Nitkiewicz, podtajomník Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý reprezentoval prefekta kongregácie. Po ňom preklad buly prečítal p. Doc. ICDr. Cyril Vasiľ, dekan Právnickej fakulty Východného pápežského inštitútu.

Po prečítaní buly nuncius odovzdal biskupské žezlo novému prešovskému biskupovi, Mons. Jánovi Babjakovi, ktorý zasadol na prešovský biskupský stolec. Na znak jednoty s predstaviteľmi eparchie i veriacimi si nový biskup dal bozk pokoja s predstavenými seminára a fakulty, dekanmi eparchie, zástupcami rehoľníkov a laikov.

Potom nasledovalo obliekanie biskupa, teda slávnostná archijerejská božská liturgia. Hlavnými spolucelebrantami boli apoštolský nuncius a emeritný prešovský biskup, Mons. ThDr. h. c. Ján Hirka.

Slávnostnú homíliu predniesol sám novointronizovaný prešovský vladyka Ján.

Eminencia, otec kardinál, excelencia, otec apoštolský nuncius, Mons. Krzystof Nitkiewicz, podtajomník Kongregácie pre východné cirkvi, reprezentujúci prefekta kongregácie, excelencie otcovia arcibiskupi a biskupi, asistent pátra generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej p. Bohuslav Šteček, p. provinciál, bratia kňazi obidvoch obradov, vážení predstavitelia štátnej správy a samosprávy, bratia a sestry v Bohu zasvätenom živote, bohoslovci, drahá mama, príbuzní, drahí veriaci, bratia a sestry i milí hostia.

Dnešné evanjelium nám hovorí slová Ježiša Krista: „Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5, 14a). Na koho sa vzťahujú tieto Ježišove slová? Iste na všetkých biskupov, ktorí sú postavení na vyvýšenom mieste v hierarchii Cirkvi, ako keby na svietniku, ale aj na všetkých kňazov, bohoslovcov, rehoľníkov a rehoľníčky. Ale tieto Ježišove slová sa vzťahujú aj na všetkých veriacich kresťanov.

Drahí moji, keď nám Ježiš tak dôveruje, a o nás hovorí, že sme svetlom tohto sveta – duchovným svetlom pre všetkých ľudí, zvlášť pre neveriacich, či môžeme byť iní, či môžeme žiť ináč, než sväto než s Bohom? Iste, môžeme žiť ináč, ale bude to veľký nevďak a nepochopenie nášho života. Preto sa obraciam k vám, drahí bratia v kňazskej službe a vyzývam vás: Žime sväto, žime s Bohom a buďme svetlo sveta! Ja, váš biskup, chcem byť pre vás dobrým bratom a láskavým otcom a hovorím vám: Mám pre vás stále otvorené svoje srdce, a tiež dvere mojej biskupskej rezidencie budú pre vás otvorené deň a noc. Som tu pre vás, aby som vás viedol k živým prameňom milostí. Pravda, spolieham sa spolu s vami, predovšetkým na pomoc zhora, na Svätého Ducha, ktorý je na počiatku každého dobrého diela, a ktorý všetko posväcuje a privádza k dokonalosti. Spolieham sa aj na pomoc našej nebeskej Matky – Bohorodičky, Matky nás kňazov.

Obraciam sa na vás, drahí bohoslovci. Prežívate roky svojej duchovnej formácie. Využite dobre čas svojich bohosloveckých štúdií, aby sa každý z vás stal dobrým duchovným otcom, ktorý bude viesť zverených veriacich k duchovným výšinám.

Obraciam sa na vás drahí rehoľníci, otcovia a bratia baziliáni a redemptoristi. Vaše rady ponúkli v nedávnej minulosti našej cirkvi svetlé vzory blažených. Blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, a blaženého Metoda Dominika Trčku CSsR, o ktorých platili a stále budú platiť Ježišove slová dnešného svätého Evanjelia: „Vy ste svetlo sveta.“ Buďte ako oni žiarivými a príťažlivými vzormi pre dnešný svet. Drahí rehoľníci, pomáhajte svojmu biskupovi a vaše kláštory nech budú miestom veľkých Božích darov, pre ktoré stále budete mať otvorené svoje duše i svoje srdcia.

Obraciam sa na vás, drahé rehoľné sestry, baziliánky a služobnice, i na vás, kontemplatívne sestry redemptoristky, ktoré dnes oficiálne vítam na Slovensku. Takisto sa obraciam aj na všetky ostatné rehoľné spoločenstvá. Boh si našiel vo všetkých vás svoje zaľúbenie. Zostaňte mu verné celý život. Svoju lásku, obety a horlivé modlitby ponúknite Bohu aj za mňa, aby som bol všetkým vám dobrým duchovným pastierom.

Obraciam sa aj na vás, drahí veriaci Prešovskej eparchie, prijmite ma s láskou a nečakajte odo mňa hneď zázraky. Budem sa snažiť vychádzať vám v ústrety, a predovšetkým všetkých vás chcem viesť každý deň bližšie a bližšie k nášmu spoločnému cieľu – k Bohu. Denne proste Boha za mňa a ja sa budem horlivo modliť za vás.

Vás všetkých tu prítomných chcem osloviť slovami svätého apoštola Pavla: „Vy ste chrám živého Boha“ (2Kor 6, 16a), ktoré som si vybral za moje biskupské heslo preto, lebo vyjadrujú to, na čo sa predovšetkým chcem sústrediť v mojej biskupskej službe. Chcem položiť dôraz na duchovný život každého kňaza, ale tiež veriaceho, a chcem neustále povzbudzovať k tomu, aby sme boli takí, akých nás chce mať Boh. Ak má Cirkev v treťom tisícročí plniť svoju úlohu, musí možno viac než doteraz svedčiť o živom Ježišovi Kristovi, ktorý žije v Cirkvi, v každom chráme, kde sa slávi nekrvavá obeta Kríža, žije v Božom slove, ale o to viac živý Ježiš Kristus musí žiť v každom veriacom – v jeho duši. Tak ako chrám robí chrámom živý Boh, platí, že kresťana robí kresťanom práve Ježiš Kristus prítomný v jeho duši. To pre nás znamená žiť v milosti posväcujúcej a stotožňovať svoju vôľu s Božou vôľou.

Drahí bratia, drahé sestry, každý človek žijúci na tejto zemi je znamením Božej lásky. Žijeme, lebo nás Boh povolal z ničoty k životu. Pamätajme na to! Častým prízvukovaním biskupského hesla „Vy ste chrám živého Boha“ chcem prebúdzať v ľuďoch, v kresťanoch, toto vedomie Božej priazne v človekovi a viesť ich k tomu, aby si k svojmu najväčšiemu Dobrodincovi nadobudli osobný dôverný vzťah lásky a vďaky, aby ho s láskou prijali do svojho srdca a do svojho života a šťastne a radostne s ním žili. Veď iba s Ježišom Kristom dokážeme prekonať všetky ťažkosti každodenného života, a iba s ním môžeme byť svedectvom pre dnešný sekularizovaný svet. Boh nie je odvrátený od človeka, ani od jedného z nás. Naopak, je nám stále naklonený a ochotný odpúšťať nám previnenia, vracať stratenú milosť a dávať nové dary, aby sme boli chrámami živého Boha.

Toto sú, drahí bratia a sestry, moje prvé slová v tejto biskupskej službe, ktorými začínam túto službu, ktorá iste nebude ľahká, ktorá iste bude krížovou cestou. Ale spolieham sa v tejto službe na Ježiša Krista, ktorý povedal svojim dvanástim apoštolom: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“(Mt 28, 20b). V tejto istote chcem kráčať uprostred vás ako váš pastier. V tejto istote, že Boh mi bude pomáhať a žehnať, a že cezo mňa  bude udeľovať svoje dary a milosti vám, chcem vstúpiť do tejto služby.

Drahí bratia a sestry, buďme chrámami živého Boha, buďme ľuďmi, ktorí sú plní Boha, aby sme ho mohli plným priehrštím odovzdávať všetkým, s ktorými sa budeme stretávať v svojom živote. Aby sme ho mohli sprostredkovať všetkým ľuďom. Pamätajme, že sme na svietniku. Je tam každý kresťan, každý kňaz, každý Bohu zasvätený človek, rehoľník, rehoľná sestra, bohoslovec, a pozerajú sa na nás tisíce ba milióny ľudí a chcú, aby sme im ukázali jasnú cestu, jasný smer života. Teda nezaváhajme, ale s Ježišom to všetci dokážeme.

Nech nás všetkých sprevádza naša nebeská Matka, nech nám u svojho Syna vyprosí všetky potrebné milosti, aby sme pod jej ochranou, s jej pomocou dokázali byť svätými kňazmi, svätými rehoľníkmi, svätými veriacimi, lebo máme sväté vzory, lebo sme povolaní k svätosti, lebo Boh je svätý. My tiež musíme byť svätí.

Sláva Isusu Christu!

Po ukončení svätej liturgie sa novointronizovanému biskupovi Jánovi Babjakovi SJ, i emeritnému biskupovi Jánovi Hirkovi a veriacim prihovoril apoštolský nuncius, Mons. Henryk Józef Nowacki slovami:

„Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista“ (Flp 1,2).

 

Týmito slovami apoštola Pavla pozdravujem všetkých prítomných. Pozdravujem otcov arcibiskupov, otcov biskupov, ctihodných hostí, rehoľníkov, rehoľné sestry, veriacich Prešovskej eparchie aj veriacich celej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Touto slávnostnou archijerejskou božskou liturgiou sme ďakovali Bohu, Pánovi neba i zeme, za nového prešovského eparchu, ktorého do tejto miestnej cirkvi posiela Svätý Otec Ján Pavol II. Pred chvíľou sme boli svedkami slávnostného úkonu kanonického prevzatia Prešovskej eparchie Jeho Excelenciou biskupom Jánom Babajakom SJ, ktorého pred niekoľkými dňami na slávnosť Zjavenia Pána konsekroval osobne pápež Ján Pavol II. v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne spolu s ďalšími jedenástimi biskupmi. V tomto konsekračnom úkone vkladania rúk samotným nástupcom svätého Petra je hlboká symbolika. Je to znamenie osobitného duchovného spojenia pápeža s cirkvou, ktorá je v Prešove. Je to znamenie jeho lásky a veľkej úcty k tejto cirkvi, ktorá je cirkvou mučeníkov a hrdinských svedkov viery. Počas svojich dejín mnoho trpela, musela znášať dlhé prenasledovania. Táto Cirkev trpela najmä počas ateistického systému vládnuceho v tejto časti Európy celé desaťročia minulého storočia. Trpeli všetci jej členovia bez výnimky. Trpeli biskupi – blažený Pavol Peter Gojdič OSBM, ktorého umučili v leopoldovskej väznici aj Boží sluha biskup Vasiľ Hopko, podrobený neľudskému zaobchádzaniu počas výsluchov v Prešove. Trpeli a zomierali kňazi, rehoľníci, rehoľníčky aj laickí veriaci. Bol to čas útlaku, temnoty a ponižovania. Ale takisto to bol čas vydávania svedectva, čas vernosti a nádeje, čas novej, tajomnej sejby, o ktorej povedal Kristus: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu“ (Jn 12,24). Boh očakával od vás svedectvo hrdinskej lásky, vernosti a jednoty so svätým Petrom, a vy ste mali silu i odvahu dávať toto svedectvo, a to aj za cenu obrovských obetí a pokorovania. Ostali ste verní až do konca. Svätý Otec Ján Pavol II. v roku 1995 pri svojej návšteve Prešova okrem iného povedal: „Buďte hrdí na túto svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte sa pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní. Všetci si pamätajte dramatickú situáciu nedávnej minulosti, keď sila ideológie, ktorá je v rozpore so slobodou a dôstojnosťou človeka, odsúdila vaše cirkevné spoločenstvo na zánik. Ale Boh «zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených» (Lk 1,52), pretože boli medzi sebou solidárni v Kristovej láske“ (Príhovor 2. júla 1995).

Kiež sa tieto pápežove inšpirujúce slová stanú pre vás smerovkou v tejto novej etape dejín. Rozmýšľajte o nich a usilujte sa vteliť ich do života, často sa k nim vracajte.

Drahý brat biskup Ján Hirka,

v tento tak význačný deň sa s veľkou úctou a láskou prihováram tebe. Veď práve ty si viac ako tridsať rokov stál na čele gréckokatolíckej cirkvi v Prešove. Viedol si Boží ľud v dobe útlaku a temnoty, najprv ako apoštolský administrátor a potom ako eparchiálny biskup. Aj ty máš veľkú účasť na utrpení tejto Cirkvi, a nie je ti cudzia horkosť ponižovania, bolesť prenasledovania a nespravodlivosti. Obetavo a s veľkým entuziazmom si pokračoval v šľapajach veľkých biskupov – blaženého Pavla Petra Gojdiča OSBM, a Božieho sluhu Vasiľa Hopku. Bol si mocný ich silou, ich vierou a ich nezlomnou nádejou. V pastierskej službe, aj v osobnom živote si jasne ukazoval svoje presvedčenie, že nijaká moc nemôže zničiť Kristovu cirkev.

Kardinál, štátny sekretár Angelo Sodano v liste, ktorý ti v mene Jeho Svätosti posiela, a ktorý ti po tejto slávnosti osobne odovzdám, okrem iného píše: „V mene Jeho Svätosti Jána Pavla II. chcem sa Vašej Excelencii vrelo poďakovať za obetavú službu Cirkvi počas dlhých rokov kňazskej a biskupskej služby. Vašej Excelencii želám, aby ste pod ochranou Božej Matky mohli slúžiť, hoci už iným spôsobom, milovanej cirkvi na Slovensku.“

Drahý brat biskup Ján počas tejto božskej liturgie sme vrúcne ďakovali Bohu za tvoju pastiersku službu plnenú vždy s veľkou láskou a horlivosťou v úplnej oddanosti Kristovi a Cirkvi. Ďakovali sme za veľké duchovné dobro, ktoré sa tvojou kňazskou a biskupskou službou stalo pomocou mnohých ľudí.

Ako apoštolský nuncius na Slovensku aj ja ti ďakujem za obetavú službu a svedectvo, ktoré si celým svojím životom a svojou kňazskou a biskupskou službou dával Božiemu ľudu Prešovskej eparchie.

Boh, ktorý jediný pozná ľudské srdce, jeho myšlienky a túžby, za veľkú životnú námahu nech ti dá odmenu svojím bohatým požehnaním. Nech ťa obdaruje zdravím a pokojom srdca, a nech ti uštedrí ešte dlhé roky. Spolu s apoštolom Pavlom volajme:

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske“ (Ef 1,3-5).

Drahý brat, biskup Ján Babjak SJ,

pred chvíľou si kanonický prevzal vlastnenie Prešovskej eparchie. Spolu s tebou ďakujem Bohu za veľký dar biskupstva, ktorým ťa obdaril. Nech je za to zvelebené jeho sväté meno.

Mocou sviatostnej konsekrácie si sa stal pravým nástupcom apoštolov a členom biskupského kolégia. Bola ti zverená povinnosť učiť, posväcovať a riadiť partikulárnu cirkev (Porov. CD 4.6). Predovšetkým slovom i príkladom života máš ľuďom zvestovať Kristovo evanjelium, mocou Ducha máš pozývať k viere a ku kresťanskému životu v „dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5,9), (porov. CD11).

Máš byť otcom a pastierom, ktorý sa vyznačuje duchom lásky a starostlivosti voči všetkým. Osobitnou láskou zahrňuj vždy kňazov, keďže oni berú na seba časť povinností a starostí, plniac svoju každodennú prácu s toľkou horlivosťou. Maj ich za synov a priateľov (Porov. CD 16).

Drahý brat v biskupskej službe preberáš dnes kanonický do vlastnenia celé dedičstvo gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ide o dedičstvo vskutku vznešené, posvätné, plodné, vrastené silnými a zdravými koreňmi do tisícročnej kresťanskej tradície tohto národa. Toto dedičstvo môžeme prirovnať k mocnému a zdravému dubu, ktorý aj napriek búrkam, napriek silným vetrom , ktoré sa nad ním v dejinách prehnali, napriek ukrutným prenasledovaniam a otrasom, odolal, nezlomil sa, ani sa nenaklonil, lebo jeho korene sú hlboko a mocne v zemi.

Boh si žiada, aby si toto dedičstvo vzal na svoje plecia, aby si ho strážil ako zrenicu oka, aby si ho obohacoval a rozvíjal. Ušlo sa ti jedinečné privilégium, ale aj veľké bremeno zodpovednosti, a na to nesmieš nikdy zabudnúť. Vykroč s vierou do budúcnosti, neľakaj sa, lebo ťa bude sprevádzať nielen modlitba gréckokatolíckej cirkvi, ale aj modlitba celej katolíckej cirkvi.

Vás drahí bratia a sestry, ale predovšetkým vás, drahí bratia kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, prosím aby ste svojou modlitbou podporovali svojho biskupa Jána, aby ste ho podporovali svojou obetavosťou a ochotou spolupracovať, aby ste mu pomáhali v jeho dušpastierskych úlohách.

Bude ťa sprevádzať aj príhovor blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, a Božieho služobníka Vasiľa Hopka. Blažený hieromučeník Pavol, ako člen rehole baziliánov, až do konca svojho života, až do okamihu vyliatia krvi verne zachovával Regulu sv. Bazila, v ktorej ústredné miesto patrí láske k Bohu a blížnemu. K tomuto veľkému dedičstvu pridal svedectvo svojho života, ktoré veľmi dokonale vyjadrujú slová: „Boh je láska – milujme ho“.

Ty, drahý biskup Ján, si duchovným synom svätého Ignáca z Loyoly a ako člen Spoločnosti Ježišovej prinášaš dnes do Prešovskej eparchie celé duchovné bohatstvo a štyristoročnú skúsenosť tohto rehoľného spoločenstva.

Ži, pracuj a vždy slúž tejto cirkvi s plným vedomím toho, že, ako to píše svätý Ignác vo svojich Duchovných cvičeniach, „všetky dobrá a všetky dary pochádzajú zhora, že naša obmedzená schopnosť pochádza od najvyššej a zvrchovanej moci tam hore, že spravodlivosť, dobrota, láska i milosrdenstvo pochádzajú z toho istého prameňa ako  lúče zo slnka, ako z prameňa vody“ (DC 237). Prijmi teda svoje poslanie, svoj úrad v duchu úplnej závislosti od Boha a v zjednotení s ním.

Na záver sa ti prihováram slovami apoštola Pavla, ktoré tento veľký apoštol adresoval svojmu milovanému a vernému duchovnému synovi Timotejovi : „Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom. (...) Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou (...), buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu“ (2 Tim 4, 1-5).

Nech Boh žehná teba, drahý biskup Ján, vás všetkých, tu prítomných v tejto katedrále, celú Prešovskú eparchiu aj všetkých veriacich gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Nech Panna Mária, ktorá je ikonou Cirkvi, symbolom ľudstva premeneného milosťou, vedie vás všetkých ku Kristovi, nášmu Spasiteľovi, ktorý je Slnko nádeje a Svetlo pre každého človeka aj pre celé ľudstvo.

Milosť a pokoj nech sú s vami všetkými.

Po ňom vystúpil s príhovorom terajší emeritný biskup prešovskej eparchie Mons. Ján Hirka:

Bratia a sestry!

V dnešný deň vstúpila Prešovská eparchia do ďalšej etapy, keď dochádza k zmene na jej biskupskom stolci.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí za uplynulých 35 rokov sa podieľali na obnove našej miestnej cirkvi, ktorí sa pričinili i o to, že po 18-tich rokoch jej likvidácie bola činnosť gréckokatolíckej cirkvi obnovená.

Nepodarilo by sa nám to bez Božej pomoci a orodovania všetkých tých, ktorí nás predišli do večnosti a veríme, že nám pomáhajú. Osobitne naša cirkev priam cíti pomoc a príhovor nášho blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM.

Treba povedať, že s Božou pomocou, ale aj s obetavosťou našich veriacich i vďaka darom mnohých dobrodincov sa nám podarilo obnoviť chrámy a vystavať nové. Začala fungovať bohoslovecká fakulta i kňazský seminár, naplno sa rozprúdil život reholí. Položili sme základy cirkevného školstva, z ktorého prví absolventi sú aj v našom kňazskom seminári.

Mimoriadnou udalosťou bola návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. v Prešove v roku 1995 i úspešné zavŕšenie procesov blahorečenia: hieromučeníkov biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, ktorého relikvie sú vystavené k verejnej úcte v prešovskej katedrále a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku CSsR.

Určite všetko zhodnotí história, ale predovšetkým milostivý Boh. Ja však by som v tejto chvíli chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na duchovnom i hmotnom rozvoji našej miestnej cirkvi aktívne podieľali: kňazom, bohoslovcom, rehoľníkom, všetkým dobrodincom, ale predovšetkým vám, drahí veriaci, ktorí v dejinách našej cirkvi nesiete najväčšie bremeno na svojich pleciach, za vašu obetavosť i premnohé modlitby.

Tebe, drahý spolubrat biskup Ján, želám v deň nástupu na biskupský stolec Prešovskej eparchie, aby Ti dobrotivý Boh dal dar zdravia, veľa trpezlivosti a dobre, milujúce srdce ku kňazom i našim veriacim.

Želám ti, aby si vo svojej biskupskej službe zažil takú radosť, akú som zažil nedávno ja pri stretnutí s mojimi spolupracovníkmi na biskupskom úrade, kde mi bolo povedané: „Otec biskup, uplynulé roky pri obnove našej cirkvi boli ťažké, ale ďakujeme, že sme sa na nej mohli podieľať, lebo pri tom sme zažili naozaj mimoriadne duchovné radosti, ktoré napĺňali náš život a dodávali nám silu úspešne dokončiť započaté diela na Božiu slávu.“

Túto príležitosť pozdraviť nového biskupa využil aj zástupca pittsburghskej metropolie parmský biskup, Mons. John Kudrick, ktorý v príhovore ocenil doterajšie úsilie Mons. Jána Hirku a pripomenul, že pod novým vedením má Prešovská eparchia ako hlavnú úlohu ohlasovať Božiu pravdu a žiť východnú kresťanskú duchovnosť v zjednotení s katolíckou cirkvou.

Košický apoštolský exarcha, Mons. Milan Chautur CSsR, si zaspomínal na spoločné chvíle, ktoré strávil s terajším prešovským biskupom počas pobytu v bratislavskom seminári. Zvýraznil túžbu, aby skrývaná jednota, ktorú predtým v časoch totality vytvárali, teraz prerástla do budúcej spolupráce oboch biskupov našej gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Maďarský hajdúdorožský gréckokatolícky biskup, Mons. Szilárd Keresztes pozdravil nového biskupa v mene kňazov a veriacich maďarskej gréckokatolíckej eparchie i Konferencie biskupov Maďarska. Pripomenul solidaritu maďarských gréckokatolíkov s našimi veriacimi počas totality, keď bola činnosť našej cirkvi po prešovskom „pseudo sobore“ znemožnená komunistickým režimom.

Posledným biskupom, ktorý sa prihovoril Mons. Jánovi Babjakovi, bol Mons. Milan Šášik CM, ktorý pozdravil nového biskupa v mene materskej mukačevskej eparchie.

Želáme novému biskupovi, ako aj všetkým nám veľa Božieho požehnania na ceste napĺňania jeho biskupského hesla: „Vy ste chrám živého Boha“.

Zdroj: Slovo 02/2003
Autor: Mgr. Juraj Gradoš - všetky články od tohto autora (75)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε