www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=127
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Predpôstne obdobie, Liturgia vopred posv..., Marana tha.     pohľadnice

01.06.2003 | Teológia | Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. | Čítanosť(7918)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

DOKTRINÁLNE SPORY NA VÝCHODE A ZÁPADE A FORMOVANIE SA KATOLÍCKEJ NÁUKY

DOKTRINÁLNE SPORY NA VÝCHODE A ZÁPADE A FORMOVANIE SA KATOLÍCKEJ NÁUKY

„Cirkev sa volá katolíckou, čiže všeobecnou preto, že je rozšírená po celom svete od jedného kraja zeme až po druhý okraj, aj preto, že všeobecne a bezo zvyšku učí všetky pravdy, ktoré majú ľudia poznať. Potom aj preto, že vedie všetky skupiny ľudí, vládcov i poddaných, učených i nevzdelaných, k správnej bohopocte“ – to sú myšlienky z katechéz sv. Cyrila Jeruzalemského z 3. storočia.

Cirkev, ktorú spájala jedna viera, bola od počiatku veľmi ohrozovaná rôznymi myšlienkovými prúdmi, ktoré ohrozovali jej jednotu. Do Cirkvi vstupovali aj takí ľudia, ktoré chceli meniť jej náuku podľa vlastného ponímania Božieho kráľovstva. Tak vznikali sekty a bludy, ktoré boli tak židovského, ako aj pohanského charakteru.

Prvá heréza vznikla na pôde kresťanov obrátených zo židovstva. Prívrženci tohto smeru hlásali, že Starý Zákon naďalej zaväzuje. Aj keď tento problém bol vyriešený už na Jeruzalemskom sneme v roku 50, stále sa niektorí židokresťania nemohli s týmto riešením zmieriť a zachovávanie židovských tradícií chápali ako nevyhnutnú podmienku kresťanstva.

Na druhej strane kresťania pochádzajúci z pohanstva chceli pomocou gréckej filozofie vysvetľovať niektoré pravdy viery a predovšetkým náuku o stvorení sveta tzv. gnostickým systémom na báze dualizmu. Išlo o spojenie mýtov rôznych náboženstiev, fantastický alegorický výklad Písma. To všetko však bolo vo svojej podstate nekresťanské, lebo popieralo vieru v skutočné božstvo Ježiša Krista. Víťazstvo kresťanstva nad gnosticizmom ukázalo silu svojho učenia a zároveň uchovala Cirkev, aby si v mnohonáboženskej Rímskej ríši ustrážila svoju identitu. Ďalšími herézami boli manicheizmus, montaizmus a monarchianizmus. Cirkev však v tomto období, prvých troch storočí, predovšetkým svoje sily upotrebovala v boji o svoju existenciu s pohanstvom. Neskôr, keď dostala slobodu Milánskym ediktom v roku 313 mohla sústrediť svoje sily k premoženiu vnútorných sporov, ktoré vznikali v cirkvi ohľadom dogmatických otázok.

V priebehu 4. a 6. storočia vznikol celý rad mylných náuk o základných článkoch viery. To malo za následok veľký rozvoj teológie, ale aj vznik veľkých bojov, pretože sa v nich zúčastňovali v širokej miere aj veriaci a nezriedka dochádzalo aj k zasahovaniu cisárov do čisto cirkevných záležitosti. Tieto teologické spory čo do obsahu, významu, ako aj územného dosahu boli oveľa väčšie ako v predchádzajúcom období. Zvlášť zasahovali východnú časť impéria, ale neobišli ani Západ. Tieto spory viedli k zvolaniu všeobecných koncilov. Totiž biskupi, ako predstavení cirkevných obcí, sa od počiatku schádzavali, aby sa radili o otázkach viery a mravov, či liturgických predpisoch, disciplíne a prijímali spoločné rozhodnutia. Konali tak podľa vzoru apoštolov (viď apoštolský snem). Zo zhromaždení pastierov Cirkvi mali najväčší význam všeobecné ekumenické koncily. Samotné pomenovanie Koncil (lat.: concilium – stretnutie, schôdza) je názov zhromaždenia vysokých cirkevných hodnostárov cirkvi, ktorí sa schádzavajú podľa zákonitých ustanovení, aby riešili vieroučné a mravoučné otázky. Ekumenický koncil (gr. oikumené – všeobecné zhromaždenie je zhromaždenie biskupov celého sveta zvolané, vedené a schvaľované pápežom ako hlavou celej Cirkvi a nástupcom sv. Petra. Doteraz ich bolo v histórii Cirkvi celkové 21, prvých osem koncilov zvolali cisári, ďalšie pápež.

Na spomenutých konciloch sa riešili sporné dogmatické otázky, ktoré v danom období môžeme rozdeliť nasledovne podľa ich objektu do troch základných skupín:

1.Trojičné bludy

2.Kristologické bludy

3.Antropologicko – soteriologické  bludy

Katechizmus Katolíckej cirkvi o Najsvätejšej Trojici píše toto: „Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredné tajomstvo viery a kresťanského života. Iba Boh nám ho môže dať poznať tak, že sa nám zjavuje ako Otec, Syn a Svätý Duch“ (c.261). 

Učenie o Najsvätejšej Trojici nebolo v prvých troch storočiach úplne vypracované. Bolo potrebné vyriešiť otázku o pomere Syna k Otcovi a respektíve vo vzťahu Svätého Ducha k Otcovi. V prvom prípade vznikol blud arianizmu,  ktoré podľa svojho zakladateľa Ária popieral opravdivé božstvo Ježiša Krista a podriaďoval ho Otcovi. Tento blud bol dosúdený na l. všeobecnom cirkevnom sneme v roku 325 v Nicei, kde svätí otcovia prijali vyznanie viery „Kristus je pravý Boh, z pravého Boha zrodený, nie stvorený, jednej podstaty s Otcom“.

Na druhom všeobecnom sneme v Carihrade v roku 381 bolo definované božstvo tretej Božskej osoby – Svätého Ducha: „Verím v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorý vychádza z Otca, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi...“ . Na ďalších cirkevných konciloch sa riešila otázka, ako sa má chápať Kristus ako Boh a zároveň ako človek. Katechizmus Katolíckej Cirkvi v c. 450 učí: „Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek v jednote svojej božskej osoby...“ . Carihradský patriarcha Nestorius nesprávne učil, že v Kristovi sú obe prirodzenosti spojené len morálne. Kristus sa narodil len ako človek a Panna Mária nemôže byť nazývaná Bohorodičkou. Tento blud bol odsúdený na 3. všeobecnom sneme v Efeze.   Opakom nestorianizmu  sa stal blud monofyzitizmus . Hlásal ho Eutyches, ktorý učil, že v Kristovi je len jedná prirodzenosť, pretože ľudská sa v božskej tratí ako kvapka v mori. Blud bol odsúdený na 4. všeobecnom sneme v Chalcedone.  

Ďalšie podobné kontraverzie boli riešené na nasledujúcom 5 všeobecnom sneme v Carihrade, ktorý poznáme ako „Spor o tri kapitoly“. Bodku za týmito spormi dal 6 všeobecný snem, konaný v rokoch 680-1 v Carihrade, kde bol odsúdený blud  monoteletizmu,  ktorého odsúdením boli ukončené polemiky ohľadom Božskej a ľudskej prirodzenosti v Kristovi.

Na Západe sa v tom čase riešili otázky praktického významu, ako: sloboda  ľudskej vôle a hriech, prvotný stav milosti a dedičný hriech, účinky vykúpenia, milosť a jej úloha v živote a spáse kresťana. Nesprávnym vysvetľovaním týchto otázok vznikli bludy donatizmu a pelagianizmu, pričom odsúdením prvého z nich bola formulovaná náuka o svätosti cirkvi a o objektívnej pôsobnosti sviatosti. Premôžením druhého bola prijatá náuka o vykupiteľskom diele Ježiša Krista, ktorý svojou smrťou a vykúpením dal ľudstvu nie iba pozitívny príklad, ale nás skutočne vykúpil.

Cirkev odsúdením všetkých spomínaných bludných učení na všeobecných snemoch preukázala nielen svoju katolicitu – všeobecnosť, ale aj skutočnú vnútornú životaschopnosť. Na prvý pohľad sa môžu zdať neznalému pozorovateľovi načrtnuté teologické spory ako neužitočné. Ale opak je pravdou. Všetky tieto spory a nedorozumenia viedli k vytvoreniu a posilneniu vnútornej jednoty Cirkvi a ona sa prejavila ako opravdivá strážkyňa viery a zachovala celé dedičstvo Božieho zjavenia pre ďalšie kresťanské generácie.

Zdroj: Slovo 06/2003
Autor: Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - všetky články od tohto autora (17)

všetky súvisiace odkazy (21) »

1555 rokov od IV. všeobecného cirkevného snemu v Chalcedóne
01.03.2006 | História | Slovo 05/2006 | Čítanosť(7747)
1555 rokov od IV. všeobecného cirkevného snemu v Chalcedóne
Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmilostivejšia...
01.06.2001 | Spiritualita | Slovo 11/2001 | Čítanosť(11179)
Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmilostivejšia...
Liturgický rok
01.09.1994 | Liturgia | Slovo 17/1994 | Čítanosť(14255)
Liturgický rok

všetky súvisiace články (6) »

30.04.2005 | Čítanosť(11306)
sk Kto je Panna Mária?

všetky súvisiace články (4) »

všetky súvisiace správy (1) »

všetky súvisiace fotogalérie (1) »

všetky súvisiace životopisy svätcov (5) »

Heréza
Čítanosť(8995)
Heréza

všetky súvisiace heslá (30) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε