www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=46
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Inditia, Stichár, Lention.     pohľadnice

01.06.1998 | História | Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ | Čítanosť(7709)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Trnavská univerzita a gréckokatolíci

Trnavská univerzita a gréckokatolíci

V slovenských vysokoškolských kruhoch sa v súčasnosti často skloňuje Trnava v súvislosti s univerzitami, ktoré v nej pracujú, alebo ktoré sa v nej majú otvoriť. Odhliadnuc od rôznych diskusií, či polemík, ktoré sa niekedy na túto tému vedú, jednoznačne môžeme povedať, že Trnava je mestom univerzitným, ba čo viac, je mestom s dlhou univerzitnou tradíciou.

V Trnave bola už v rokoch 1635 – 1777 činná jezuitská univerzita, ktorá mala mimoriadny význam pre obnovu celého vtedajšieho Uhorského kráľovstva a je nerozlučne spojená aj s históriou slovenských gréckokatolíkov. V tomto našom príspevku by sme chceli pripomenúť aspoň niektoré závažnejšie súvislosti, ktoré sú dokladom prínosu Trnavskej univerzity pre rozvoj Gréckokatolíckej cirkvi v 17. a 18. storočí.

Po smrti unijného biskupa Petra Parténia Petroviča v roku 1665 nasledovalo v Gréckokatolíckej cirkvi dlhé obdobie neusporiadaných pomerov, ktoré začal úspešne riešiť až koncom 17. storočia gréckokatolícky biskup Ján Jozef De Camellis a uhorský prímas kardinál Kolonič. Bol to Kolonič, ktorý navrhol De Camellisovi zostavenie katechizmu, teda základnej teologickej príručky pre kňazov v duchu potridentských obnovných snáh. Ak kvôli tomu na konci 17. storočia získala trnavská tlačiareň zásluhou kardinála Koloniča typy písma v cyrilike. Vďaka biskupovi De Camellisovi a s pomocou trnavskej univerzitnej tlačiarne tak vyšla v roku 1698, teda práve pred 300 rokmi, prvá tlačená náboženská kniha v cyrilike na našom území, vydaná pre potreby gréckokatolíckych veriacich. Kniha nesie názov Katechisi /dľa nauki Uhroruskim ľudem úzložénnij/. Ot prevelebnijš(aho) H(ospo)dina Io: Iosifa/ Dekamelisa Chio epispopa Sebast(ijskaho) Mu-/kaču i proč(aja). Do cirkevnej slovančiny, silne poznačenej miestnym rusínskym dialektom, ju preložil Ján Kornickij, ktorý už od roku 1691 pracoval pre biskupa De Camellisa. Táto kniha sa stala veľmi dôležitou pastoračnou pomôckou pre kňazov a pre biskupa pri vizitáciách.

O rok nato vydáva trnavská tlačiareň v cyrilike aj ďalšiu knihu z pera biskupa De Camellisa, tentokrát určenú  pre zákaldnú výuku detí, tzv. Bukvar /jazyka Slověnska / Pisanii čtenija / učitisja choťaščim v po-/leznoje rukovoženije...

De Camellis od začiatku svojho pôsobenia túžil zabezpečiť aj primeranú formáciu pre svoj klérus, o potrebe seminára hovoril aj jágerský biskup Feneši, avšak prvá zmienka o seminári v Trnave pre kandidátov byzantského obradu sa objavuje až v roku 1701. V roku 1703 kardinál Kolonič už píše do Ríma o tom, že  založil fundáciu pre trnavský seminár pre štúdium bohoslovcov byzantského obradu. Koloničovi sa podarilo od cisára vypomôcť na ten účel erárom zabavenú pohľadávku nebohého päťkostolného biskupa Františka Gianiho (Jányho), ktorá bola zverená rektorovi trnavského jezuitského kolégia, aby sa z nej vytvorila základina na prípravu kňazov byzantského obradu z rozličných oblastí uhorského kráľovstva, predovšetkým z tzv. Ilýrie, ale aj z mukačevského biskupstva. Základina, ktorá je v histŕii známa ako „Fundatio Janiano-Leopoldiana“ – vytvorila nové predpoklady pre formáciu duchovne i kultúrne na úrovni sformovaných kňazov pre mukačevské biskupstvo.

Na Trnavskej univerzite pravidelne študovalo viacero gréckokatolíckych bohoslovcov a medzi jej absolventov patria všetci mukačevskí biskupi ako aj najdôležitejší predstavitelia Gréckokatolíckej cirkvi 18. storočia, ako boli bratia Olšavskí, Andrej Bačinský, Ján Bradáč, Andrej Kutka a ďalší.

Okrem priamej formácie duchovných mala osobitný význam tlač niektorých ďalších kníh písaných cyrilikou, ktoré vyšli zásluhou trnavskej univerzitnej tlačiarne. V roku 1727 tu vyšla kniha Kratkoje / Pripadkov moralnych, ili mravnych/ Sobraniaje. etc.  ...za blahoslovenijem Prevelebn. Hospodina Georgija Gennadia Bizantija, episkopa Sebast. Mukačovskoho etc. Toto 413 stránkové dielo určené pre duchovenstvo a kandidátov vysviacky obsahuje základy morálnej a sakramentálnej teológie. V tomto smere sa podobá obľúbeným dobovým praktickým moralistickým príručkám, tzv. kazuistikám, ktoré formou otázok a odpovedí, alebo prostredníctvom modelových „spovedných prípadov“ vlastne slúžili na praktickú prípravu duchovenstva. Autorstvo knihy, ako tomu nasvedčuje samotný titul, sa všeobecne prisudzuje mukačevskému biskupovi, Jurajovi Genádiovi Bizancimu, odchovancovi Trnavskej univerzity, avšak niektoré ligvistické zvláštnosti skôr svedčia o haličskom pôvode autora. Ide teda o tretiu knihu vytlačenú v trnavskej univerzitnej tlačiarni cyrilikou pre potreby mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva.

Biskup Michal Manuel Olšavský v roku 1761 podnikol kánonickú vizitáciu sátmarskej župy, kde sa vtedy silne šírila protikatolícka propaganda. Olšavského kázne počas tejto búrlivej, ale mimoriadne úspešnej pastoračnej vizitácie, obsahujúce odôvodnenie a vysvetlenie správnosti cirkevného zjednotenia boli následne usporiadané do obsažného spisu apologeticko-historicko-d ogmatického rázu. Táto jeho reč je známa pod názvom Sermo de sacra, occidentalem inter et orientalem Ecclesiam Unione,... a bola publikovaná v trnavskej univerzitnej tlačiarni roku 1764 a jej promptné vydanie bolo veľmi záslužným dielom.

Trnavská univerzita, hoci bola fyzicky vzdialená od mukačevského biskupstva, zohrala svojím kultúrnym a duchovným vplyvom dôležitú úlohu pri formovaní a pri upevňovaní cirkevnej jednoty medzi príslušníkmi latinského a byzantského obradu na území Uhorska. Jej prínos sme mohli vidieť v oblasti materiálno technickej, keď  zaobstaraním slovanských typov písmen pre svoju univerzitu vytvorila podmienky pre tlačenie prvých kníh pre gréckokatolíkov v Uhorsku. Hlavný prínos Trnavskej univerzity však spočíva v serióznej odbornej i duchovnej formácii duchovenstva pre mukačevské biskupstvo. Spomedzi jej absolventov vychádzali kľúčové postavy v živote Gréckokatolíckej cirkvi v Uhorsku. Boli medzi nimi ľudia, ktorí svojou odbornou pripravenosťou a apoštolskou horlivosťou výrazne prispeli k rozvoju a rastu Gréckokatolíckej cirkvi a k zrovnoprávneniu jej postavenia v rámci Katolíckej cirkvi v Uhorsku.

Od vydania prvej cirkevno-slovanskej knihy v trnavskej tlačiarni uplynulo už 300 rokov, ale Trnavská univerzita zostáva aj dnes zapísaná v dejinách slovenskej Gréckokatolíckej cirkvi ako vzor plodnej akademickej a kultúrnej pomoci a spolupráce medzi katolíkmi oboch obradov.

Zdroj: Slovo 06/1998
Autor: Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ - všetky články od tohto autora (14)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε