www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=64
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 20. január 2022     Meniny oslavuje: Dalibor

Zoεpédia - náhodný výber: Izobraziteľné antifó..., Duchovný zážitok, Dcéry Panny Márie Po....     pohľadnice

01.11.2002 | Publicistika | Doc. ThDr., PaedDr. Marek Pribula, PhD. | Čítanosť(6952)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Aby sa človek stretol s Bohom v Kristovi

Aby sa človek stretol s Bohom v Kristovi

Každý človek má svoj vlastný, individuálny dejinno-spásny čas, ktorý nazývame kairos . Jeho kulminačným bodom je stretnutie človeka s Bohom v Kristovi. Veľmi záleží na tom, aby sa mladým ľuďom pomohlo stretnúť sa s Bohom osobne a tak, aby im toto stretnutie prinieslo vykúpenie. Táto starosť o dušu človeka je povinnosťou v prvom rade rodičov, ktorí si musia uvedomiť, aký veľký význam má pravá kresťanská rodina, v ktorej deti získavajú prvé skúsenosti o zdravej ľudskej spoločnosti. Výchovná povinnosť sa však netýka len rodičov, Cirkvi a spoločnosti. Medzi všetkými výchovnými prostriedkami má osobitný význam škola (Porov.: Gravissimum educationis, čl. 3 a 5 ), o to viac škola teologická. Cirkev od činnosti bohosloveckých fakúlt očakáva veľmi mnoho. Im totiž zveruje mimoriadne dôležitú úlohu: pripravovať svojich študentov na kňazskú službu, vyučovanie teologických disciplín, osobnú vedeckú činnosť, prípadne na iné úlohy intelektuálneho apoštolátu (Porov.: Gravissimum educationis, čl. 11 ).

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je pokračovateľkou Bohosloveckej akadémie (Academia theologica), ktorú v roku 1880 založil prešovský biskup ThDr. Mikuláš Tóth, a ktorej činnosť bola ukončená pri násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. Svetlejšie stránky starobylej histórie bohosloveckej fakulty ako najstaršej vysokej školy v Prešove sa začali písať v roku 1990, keď bola zaradená do zväzku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení UPJŠ v Košiciach dňom 1. januára 1997 bola zriadená Prešovská univerzita v Prešove, ktorej súčasťou sa stala aj Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta.

Poslaním fakulty je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti a starať sa o to, aby kresťanské myslenie bolo verejne, stále a všeobecne prítomne v celom úsilí o vyššiu kultúru (Porov.: Gravissimum Educationis, čl. 10 ). Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie pre bohoslovcov, učiteľov etickej výchovy a náboženskej výchovy ako aj animátorov voľného času a usiluje sa o to, aby katolícku náuku, ktorú čerpá z Božieho Zjavenia, svojou vedeckou metódou dôkladne pochopila a systematicky vysvetľovala a tak usilovne hľadala riešenie ľudských problémov vo svetle tohto Zjavenia (Porov.: Sapientia christiana čl. 66 ).

Vzdelávanie na našej fakulte je spojené s tvorivo-filozofick ým a vedeckým poznaním i umeleckou činnosťou v oblastiach vyučovacích predmetov a im príbuzným oblastiam vedy a školskej praxe, ale aj adekvátnou prácou v náboženských spoločenstvách. Fakulta pri výchove absolventov kladie dôraz predovšetkým na Apoštolskú konštitúciu pápeža Jána Pavla II. Sapientia christiana o štúdiu na cirkevných univerzitách a fakultách, Kódex kánonov východných cirkví a ďalšie cirkevné dokumenty ako aj na pokyny MŠ a vlády SR, ktoré určujú cieľ prípravy študentov. Rozvoj osobnosti študentov je chápaný a realizovaný v celej vysokoškolskej príprave komplexne, interdisciplinárne s proporcionálnou harmonickou vyváženosťou filozofických, teologických, etických, pedagogických, humanitných, umenovedných, prírodovedných a právnych disciplín. Nosnou časťou celej prípravy je okrem teologických vied pedagogicko-psychologická príprava študentov.

Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta má akreditované dva magisterské študijné odbory  katolícku teológiu a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii etická výchova a náboženská výchova, a bakalársky študijný odbor  animátor voľného času. Tiež má priznané právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác  v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii etická výchova. Po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce absolvent získa akademický titul  „doktor pedagogiky“ (PaedDr. ) .

Absolventi štúdia katolíckej teológie  ovládajú teóriu a prax teologických disciplín. Absolvovaním disciplín praktickej teológie získavajú vedomosti potrebné pre povolanie gréckokatolíckeho kňaza, predovšetkým v katechéze a evanjelizácii, v liturgii a vysluhovaní sviatostí, v charitatívnej a  sociálnej činnosti, v povinnosti vychádzať v ústrety blúdiacim a neveriacim a v ostatných pastoračných úlohách (Porov.: Optatam totius čl.19 ). Keďže ovládajú aj teóriu a prax učiteľskej prípravy, sú schopní pracovať ako katechéti Katolíckej cirkvi a vyučovať náboženskú výchovu na všetkých typoch a druhoch škôl. Zároveň majú možnosť uplatnenia v rôznych cirkevných službách a  povolaniach, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru. Po ukončení štúdia absolvent získa akademický titul  „magister“ (Mgr.) .

Absolventi učiteľstva náboženskej výchovy a etickej výchovy sú spôsobilí vyučovať tieto predmety na všetkých typoch a druhoch škôl. Ovládajú teóriu a prax učiteľskej prípravy, čo im umožňuje tvorivo sa uplatniť nielen v školskej praxi, ale aj vo farskej katechéze, spoločenských komunikačných prostriedkoch, rôznych kultúrnych a náboženských spolkoch a združeniach mládeže (Porov.: Gravissimum educationis čl. 4 ). Sú erudovaní v svojej profesii, pre ktorú im fakulta poskytuje potrebné odborné vedomosti, zručnosti, pedagogicko-psychologické kompetencie v duchu kresťanskej viery a morálky, spojených s hlbokou úctou k človeku a láskou k blížnemu. Po ukončení štúdia absolvent získa akademický titul  „magister“ (Mgr.) .

Absolvent špecializovaného štúdia animátor voľného času  nadobudne osobné a sociálne kompetencie, ktoré môže využiť pri formovaní farského, náboženského, ale aj školského spoločenstva a v mimoškolských aktivitách detí, mládeže aj dospelých. Získa spôsobilosť pracovať v centrách voľného času, ako aj v charitatívnych a sociálnych dielach Cirkvi a spoločnosti. Štúdium sa zameriava predovšetkým na rozšírenie teoretických vedomostí, získanie odborných kompetencií v oblasti formácie a duchovný rozvoj, ktorý sleduje utváranie ľudskej osoby so zameraním na jej posledný cieľ a zároveň pre dobro spoločnosti, ktorej je človek členom (Porov.: Gravissimum educationis čl. 1 ). Po ukončení štúdia absolvent získa akademický titul  „bakalár“ (Bc.) .

Pred začiatkom tohto akademického roku sa na fakulte realizovala aproximácia študijného programu katolíckej teológie k zásadám štúdia tohto vedného odboru, ktoré boli prezentované v Apoštolskej konštitúcii pápeža Jána Pavla II. Sapientia christiana , čím bola zabezpečená kompatibilita teologického štúdia s katolíckymi teologickými fakultami na Slovensku aj v zahraničí.

Na katedre systematickej teológie bolo zriadené oddelenie súčasných foriem ohlasovania viery , ktorého vedecká a výskumná činnosť spočíva predovšetkým v hľadaní vhodného spôsobu využívania moderných prostriedkov spoločenskej komunikácie a informačných technológií pri uplatňovaní kresťanských zásad v živote spoločnosti v duchu ideálov humanizmu a demokracie v intenciách katolíckej viery a morálky.

Reflektujúc na súčasný rozmach moderných informačných technológií a prostriedkov spoločenskej komunikácie chce fakulta v tomto školskom roku zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu  a v spolupráci s Teologickým inštitútom v Spišskej Kapitule a Katolíckou univerzitou v Lubline (Poľská republika) začať vydávať medzinárodný časopis Orbis communicationis socialis .

Skúšky z človečenstva, ktoré všetci skladáme nezávisle od času trvania štúdia, spočívajú aj v schopnosti postaviť sa bez pretvárky pred Boha, bez pohanskej mnohovravnosti a pátosu, ale v evanjeliovej jednoduchosti dieťaťa. Len tak budeme jednotnou, konsolidovanou a úspešnou fakultou pred tvárou Ježiša Krista. Len tak ukážeme sebe cestu k nemu, len tak otvoríme jemu cestu k nám.

Zdroj: Slovo 11/2002
Autor: Doc. ThDr., PaedDr. Marek Pribula, PhD. - všetky články od tohto autora (3)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε