www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=75
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 20. január 2022     Meniny oslavuje: Dalibor

Zoεpédia - náhodný výber: Ikona, Dcéry Panny Márie Po..., Beatifikácia.     pohľadnice

01.12.2002 | Publicistika | Čítanosť(5336)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Pohľad na naše školy

Pohľad na naše školy

Koniec kalendárneho roka je vhodnou príležitosťou na to, aby sme venovali pozornosť našim školám. V Gréckokatolíckej prešovskej diecéze ich máme päť. Chceme ich predstaviť v poradí podľa dĺžky ich pôsobenia.

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove

Je najstaršou školou Gréckokatolíckej prešovskej diecézy. Vznikla 1. 9. 1990 a úlohu zriaďovateľa prevzala na seba komunita sestier Baziliánok v Prešove. V tomto školskom roku vstúpila škola do 12. roku svojho pôsobenia. Možno povedať, že za obdobie svojho trvania si vytvorila vlastnú koncepciu, ktorá je už dnes základom jej stability a súčasne aj premien podmienených potrebami spoločenskej praxe.

Škola má v súčasnosti 22 interných, 12 externých pedagogických zamestnancov a 8 prevádzkových zamestnancov. V uplynulom školskom roku ju navštevovalo 214 študentov denného štúdia a 108 študentov diaľkového štúdia – odboru Sanitár. Maturitné skúšky absolvovalo 63 študentov, z toho 62 úspešne, dvoch tried: 3. VSN (všeobecná sestra - nadstavbové štúdium) a 4. VS (všeobecná sestra).

V tomto školskom roku navštevuje školu 211 študentov denného a 74 diaľkového štúdia.

Škola sa zapája aj do rozličných oblastí mimoškolskej činnosti. V uplynulom školskom roku bola organizátorkou celoslovenskej súťaže SZŠ (cirkevných), ktorá pozostávala zo štyroch disciplín: zo spoločenského správania, z náboženstva, z prvej pomoci a zo stolného tenisu. V uvedených disciplínách získali študenti školy (prevažne dievčatá) dve prvé, dve druhé miesta a jedno tretie miesto.

Úspešná bola aj reprezentácia študentov školy v okresných súťažiach zameraných na rozvoj rozumových schopností (v olympiádach) v rámci okresu, diecézy, kraja. V regionálnej súťaži domovov mládeže – DM spievajú a tancujú – získali študentky 1. miesto v duo speve a 3. miesto v skupinovom speve.

Výchovno-vzdelávací proces, ako aj mimovyučovacia činnosť, sa nesú na tejto škole v tomto duchu: „Najlepšie a najkrajšie pre človeka je, ak má rád povolanie slúžiť iným. Musí to robiť s láskou, lebo v láske je zmierňovanie utrpenia a bolesti.“

Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku 

Je druhou najstaršou školou Gréckokatolíckej prešovskej diecézy. Vznikla v roku 1992 a od roku 1994 pôsobí v novej budove. Tohto roku oslávila škola svoje jubileum – 10. výročie svojho pôsobenia. Po celý čas trvania bolo jej poslaním poskytnúť žiakom kvalitné školské vzdelanie. V centre pozornosti je vždy žiak, jeho mravný a poznávací rozvoj, založený na princípoch kresťanskej morálky.

Podľa koncepcie, ktorú si škola počas pôsobenia vytvorila, „každá katolícka škola plní popri vzdelávacom programe aj program výchovný, v ktorom má nezastupiteľné miesto školská komunita, pozostávajúca zo všetkých zúčastnených subjektov: z vyučujúcich, vychovávateľov, administratívnych a prevádzkových zamestnancov, z rodičov a žiakov.

Škola má v súčasnosti 15 interných pedagogických zamestnancov, 8 prevádzkových zamestnancov a 177 žiakov.

V školskom roku 2001/2002 prospelo na škole 184 žiakov – na 1. stupni 73 žiakov, na 2. stupni 111 žiakov. Neprospeli traja žiaci (dvaja z nich vykonali opravnú skúšku), 16 žiakom boli udelené pochvaly. 

K najúspešnejším prezentáciám v mimoškolskej činnosti patrí 1. miesto v I. kategórii a 2. miesto v III. kategórii v biblickej súťaži v rámci diecézy a 1. miesto v dekanskom kole náboženskej olympiády. Výrazné úspechy dosahujú žiaci školy v literárnych, recitátorských, čitateľských okresných súťažiach. V prednese rusínskej poézie a prózy získali žiaci v celoslovenskej súťaži dve 2. miesta a jedno 3. miesto. Zapojili sa pod vedením vyučujúcej do šiestich výtvarných súťaží, v dvoch získali 1. miesto: v súťažiach Mosty priateľstva a Z ríše rozprávok.

Žiaci školy sa zúčastňujú aj športových súťaží na okresnej úrovni, avšak výraznejšie úspechy v nich nedosahujú.

Škola už niekoľko rokov vydáva svoj vlastný časopis Tambolo, ktorý získal v roku 2000 3. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov.

Prvý polrok školského roka 2002/2003 sa nesie v znamení osláv významného výročia školy prezentáciou výsledkov práce žiakov a jej zamestnancov na verejnosti. Oslavy vyvrcholia vo februári 2003 slávnostnou akadémiou, na ktorej vystúpia žiaci s  kultúrnym programom.

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom 

O zriadenie tejto školy bol veľký záujem aj zo strany štátnych orgánov. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho existuje od 1. septembra 1998. V školskom roku 2001/2002 sa na ňom po prvýkrát maturovalo. „Skúšku dospelosti“, tak sa jej niekedy hovorilo, úspešne zvládli 64 študenti - všetci absolventi 4. ročníka: 36 prospeli s vyznamenaním, 15 s veľmi dobrým prospechom, 13 prospeli.

Školu navštevovalo v uplynulom školskom roku 231 študentov. Ich študijné výsledky vyjadruje priemer 1, 79. V súčasnosti tu študuje 268 študentov, čo svedčí o vzrastajúcom záujme verejnosti o školu.

Študenti sú aktívni nielen vo vyučovaní, ale aj v mimovyučovacej činnosti. Spomenieme aspoň niektoré aktivity, v ktorých dosiahli veľmi pekné výsledky:

- V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka obsadili dvaja študenti 2. a 3. miesto.

- V súťaži Európa v škole získala študentka v krajskom i celoslovenskom kole 1. miesto.

- V IV. ročníku šachového turnaja prevzala študentka školy putovný pohár.

- V majstrovstvách SR v kick–boxe získal študent striebornú medailu.

Nemožno nespomenúť vystúpenie študentov na benefičnom koncerte GJZ, ktoré bolo spojené s finančnou zbierkou pre detské oddelenie Nemocnice A. Leňa v Humennom.

Cirkevná základná škola (1.-4.roč.) Pod ochranou Bohorodičky v Tichom Potoku

Jediná malotriedna škola v Gréckokatolíckej prešovskej diecéze bola do siete cirkevných škôl zaradená 1. 9. 1998. Nachádza sa v prekrásnom, i keď trochu drsnom, prírodnom prostredí. Škola momentálne zápasí s nedostatkom školopovinných detí. Je to však prechodný stav, spôsobený demografickými podmienkami.

Pôvodne pozostávala z dvoch tried: jednu triedu predstavoval 1. a 3. ročník, druhú 2. a 4. ročník. V uplynulom školskom roku sa pracovalo iba v jednom oddelení, v ktorom boli sústredení žiaci 2. – 4. ročníka. V školskom roku 2002/2003 počet žiakov spĺňa minimálnu hranicu potrebnú pre existenciu školy.

V apríli 2002 požiadalo Gréckokatolícke biskupstvo o zriadenie Materskej školy v Tichom Potoku a o jej pričlenenie k základnej škole. Tým by sa nielen vyriešil problém počtu žiakov, ale vytvorili by sa podmienky pre realizáciu koncepcie školstva, podľa ktorej by malo každé dieťa posledný rok pred nástupom na základnú školu prejsť prípravným ročníkom na materskej škole.

Veľkou výhodou malotriednej školy je to, že učiteľ dôverne pozná každého žiaka – jeho silné i slabé stránky, čo mu umožňuje individuálne pracovať s ním. Veľkou výhodou CZŠ v Tichom Potoku je aj to, že deti majú možnosť pracovať vo voľnom čase s počítačmi, čo je na tomto stupni základných škôl zriedkavosťou. Svoj voľný čas trávia deti v Tichom Potoku aj činnosťou vo folklórnom súbore.

Deťom sa na škole páči. Na otázku, či sa tešili na školu, ktorú sme im položili na začiatku školského roka, spontánne odpovedali: „Áno“. Na svoju školu sa rady prídu pozrieť aj tie deti, ktoré už prešli na 2. stupeň ZŠ v Brezovici. 

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty v Ľutine

Najmladšia škola Gréckokatolíckej prešovskej diecézy bola zriadená 1. 9. 1999 ako jednotriedka. Jej zriaďovateľom je Kongregácia Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove, ktorá je aj vlastníkom budovy materskej školy.

Pôsobia tu dve kvalifikované pedagogické zamestnankyne a jedna nekvalifikovaná, ktorá zastupuje podľa potreby učiteľky vo výchovnom procese.

Každý rok navštevuje školu približne 23 detí. Výchovno-vzdelávací proces vychádza z Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Špecifický charakter školy je podmienený prostredím, v ktorom deti vyrastajú, v spojení výchovného pôsobenia s evanjeliom a s vonkajšími prejavmi viery. Výchovná práca učiteliek je nemysliteľná bez spolupráce s rodinou, s duchovným otcom a rehoľnými sestrami.

Výchovno-vzdelávací proces, prebiehajúci na CMŠ v Ľutine, pozitívne vplýva  na rozvoj osobnostných kvalít detí, ktorý sa realizuje nielen v priamej výchovno-vzdelávacej práci, ale aj mimo nej – pôsobením všetkých zamestnancov školy. Detská psychologička z Trnavskej univerzity, ktorá navštívila školu v uplynulom školskom roku, zisťovala a porovnávala správanie sa a reakcie detí na rozličné situácie. Pozitívne hodnotila vzťah detí tejto školy k sebe, k rovesníkom, k dospelým, prejavy lásky, pomoci, súcitu, schopnosť zrieknuť sa niečoho v prospech iného. To je aj zmysel pôsobenia zamestnancov školy.

A čo je zmyslom činnosti Diecézneho školského úradu pri Gréckokatolíckom biskupstve? Rozšíriť rady našich cirkevných škôl.

Zdroj: Slovo 12/2002

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε