www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=99
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 25. jún 2022     Meniny oslavuje: Tadeáš

Zoεpédia - náhodný výber: Katavásia, Inditia, Hviezda.     pohľadnice

01.02.2003 | Publicistika | Čítanosť(7475)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Biskupská vysviacka – skúsenosť s Cirkvou

Biskupská vysviacka – skúsenosť s Cirkvou

Vysviacka biskupa patrí medzi nie veľmi frekventované udalosti v živote Cirkvi. Obrad svätenia biskupov v Bazilike sv. Petra v Ríme zo 6. januára tohto roku bol preto iste veľkým zážitkom nielen pre prítomných,  ale aj pre tých, ktorí mohli túto udalosť sledovať prostredníctvom priameho prenosu Slovenskej televízie. O to viac, že medzi dvanástimi novosvätencami bol aj náš nový prešovský sídelný biskup Mons. Ján Babjak, SJ.

Na tento historický deň gréckokatolíkov odišli zo Slovenska do Ríma 4 autobusy veriacich: z Humenného, Prešova, Ľubice pri Kežmarku a v Bratislave sa pripojil spevácky zbor Chrisostomos pod vedením dirigenta Martina Škovieru, ktorý spieval počas vysviacky. Z Hažína nad Cirochou sa odchádzalo v sobotu 4.1. ráno o 4 hod. Cesta s prestávkami trvala 28 hodín. Nedeľu dopoludnia sa využila na prehliadku rímskych pamiatok. O 15 hod. bola archijerejská sv. liturgia v Pápežskom ruskom kolégiu (Russicum), počas ktorej spieval bratislavský zbor Chrysostomos. Hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR. Koncelebroval pittsburský arcibiskup Basil Schott a asi 25 kňazov prešovskej diecézy a košického exarchátu. Po krátkom spánku –stávalo sa o 4.30- sme sa metrom ponáhľali na námestie sv. Petra. Pred bránou sme stáli medzi prvými. Odmenou za takmer 3- hodinové čakanie nám boli miesta v prvých radoch, takže sme mali dobrý výhľad na hlavný oltár. Príchod Svätého Otca vyvolal v preplnenej Bazilike búrku nadšenia. Ľudia vstali, tlieskali, ozývali sa výkriky v rôznych rečiach.

V tomto článku by sme sa radi vrátili k jednému z aspektov spomínaného obradu biskupskej vysviacky, a to k jednote biskupa a spoločenstva Cirkvi. Mohli sme si všímnúť, že tento aspekt bol vyjadrený troma osobitnými gestami: prosbou o vysviacku v mene Cirkvi, sľubom v prítomnosti ľudu a zapojením do spoločenstva biskupov.

Prosba o vysviacku v mene Cirkvi 

Po liturgii slova a po dospievaní hymnu Veni, creator Spiritus sa jeden z kardinálov obrátil k Svätému Otcovi so slovami: „Najblaženejší otče, svätá Matka Cirkev žiada, aby boli vysvätení za  biskupov títo kňazi....“ Týmto spôsobom je vyjadrené to, že Svätý Otec nekoná pri biskupskej vysviacke len tak, svojvoľne, ale že napĺňa vôľu Cirkvi, aby boli daní biskupi vysvätení. Kto je tou Cirkvou, žiadajúcou o vysviacku biskupa, ak nie samotná miestna cirkev, a teda aj Prešovská eparchia? Podľa dekrétu 2. vatikánskeho koncilu Christus Dominus o pastorálnej službe biskupov v Cirkvi je eparchia „časť Božieho ľudu, ktorá sa zveruje pastorálnej starostlivosti biskupa za spolupráce duchovenstva, vytvárajúc tak partikulárnu cirkev, oddanú svojmu arcipastierovi, ktorú on skrze Evanjelium a Eucharistiu zhromažďuje v Duchu Svätom a v ktorej je skutočne prítomná a činná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova“ (Christus Dominus 11.). Vidíme teda, že eparchia je podstatne spojená so svojím biskupom. Eparchia bez biskupa nemôže byť skutočnou eparchiou. Preto Svätý Otec pri vysviacke biskupa vlastne napĺňa túto „bytostnú potrebu“ eparchie mať svojho vlastného pastiera.

Sľub v prítomnosti Božieho ľudu

Po predstavení kandidátov sa Svätý Otec k nim prihovoril týmito slovami: „Starobylá tradícia svätých Otcov vyžaduje aby kandidátovi na biskupa boli v prítomnosti ľudu položené otázky ohľadom zachovávania viery a vykonávania vlastnej služby.“ Potom nasledovali samotné  otázky, ktoré vlastne vyjadrujú jednotlivé aspekty biskupskej služby. Kandidáti odpovedali slovami: „Áno, chcem.“  Dôležité je všimnúť si, že tieto otázky ohľadom viery a biskupskej služby boli kladené v prítomnosti ľudu. Samotný Boží ľud (v jednote s biskupmi) je totiž strážcom viery Cirkvi. Novosvätený biskup prichádza, aby svojou biskupskou službou pokračoval v strážení a spravovaní tejto viery Božieho ľudu. Hľa, tu sú jednotlivé otázky, ktoré kládol Svätý Otec kandidátom na svätenie:

„Drahí bratia, chcete až do smrti napĺňať službu, ktorá nám bola zverená od apoštolov a ktorú teraz odovzdávame vám skrze vkladanie rúk s milosťou Svätého Ducha?“

„Chcete verne a vytrvale ohlasovať Kristovo evanjelium?“

„Chcete strážiť čistý a úplný poklad viery podľa tradície zachovávanej v Cirkvi vždy a všade od čias apoštolov?“

„Chcete budovať Kristovo telo, ktorým je Cirkev, zachovávajúc ju v jednote, spolu s celým zborom biskupov pod vedením nástupcu blaženého apoštola Petra?“

„Chcete byť podľa kánonických predpisov verní, podriadení a poslušní blaženému apoštolovi Petrovi, ktorému Boh dal moc zväzovať a rozväzovať, a mne a mojím nástupcom, rímskym pápežom?“

„Chcete sa starať s otcovskou láskou o svätý Boží ľud a viesť ho po ceste spásy spolu s kňazmi a diakonmi, spolupracovníkmi vo vašej službe?“

„Chcete byť vždy otvorení a milosrdní v mene Pánovom voči chudobným a voči všetkým, ktorí potrebujú útechu a pomoc?“

„Chcete ako dobrý pastier ísť hľadať stratené ovce a privádzať ich do Kristovho ovčinca?“

„Chcete sa bez prestania modliť k všemohúcemu Bohu za jeho svätý ľud a bezúhonne vykonávať službu najvyššieho kňazstva?“

Na poslednú otázku kandidáti odpovedali: „Áno, s Božou pomocou chcem.“ Tým je vyjadrené, že Božia milosť a Božia pomoc sú nevyhnutné k vykonávaniu biskupskej služby. Svätý Otec to potvrdil slovami: „Boh, ktorý začal vo vás svoje dielo, nech ho privedie do konca.“

Zapojenie do spoločenstva biskupov

Podľa konštitúcie Lumen Gentium „včlenenie do biskupského zboru sa uskutočňuje prijatím sviatosti biskupskej vysviacky a hierarchickým spoločenstvom s hlavou a údmi biskupského kolégia“ (Lumen Gentium 22.). Pri obrade vkladania rúk sme si mohli všimnúť, že po Svätom Otcovi vkladali na novosvätencov ruky aj ostatní biskupi. Tak ako pripomína 2. vatikánsky koncil, biskupský stav je spolu so svojou hlavou, rímskym pápežom, pokračovaním zboru apoštolov (Lumen Gentium 22.). Nový biskup teda svojou vysviackou vstupuje do plnšej jednoty nielen so svojím miestnym cirkevným spoločenstvom (eparchiou), ale aj s ostatnými biskupmi, ktorí ako nástupcovia apoštolov vykonávajú v Cirkvi rovnakú službu. Toto zapojenie do spoločenstva biskupov bolo vyjadrené na záver obradu vysviacky, a to bozkom pokoja novosvätených biskupov, najprv so Svätým Otcom, a potom aj s ostatnými biskupmi.

Tradičné grécke Axios (Je hodný) opakovane zaznelo pri tom, ako pápež Ján Pavol II. odovzdával dvanástim svätencom insígnie biskupskej služby. Takisto pred pontifikálnou bohoslužbou i po nej zazneli ďalšie dve skladby byzantského obradu. Chrysostomos je prvým slovenským zborom, ktorému sa dostalo výsady spievať počas pápežskej liturgie v Bazilike sv. Petra. Pre zbor to bola najvýznamnejšia udalosť vo viac ako desaťročnej histórii jeho existencie.

Popoludní, po ukončení obradu vysviacky, bolo agapé v sídle generalátu Spoločnosti Ježišovej na ulici Borgo Santa Spirito, neďaleko námestia sv. Petra. Tu prijal nový biskup Ján aj prvé gratulácie. Na recepcii, na ktorú boli pozvaní všetci pútnici zo Slovenska, sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Mons. Henryk Nowacki, biskup Ján Hnilica, arcibiskup Basil Schott, gréckokatolícky metropolita z Pittsburghu (USA), gréckokatolícky biskup Slavomír Miklovš z Križevca (Chorvátsko), ktorý vysvätil Jána Babjaka na kňaza v roku 1978, gréckokatolícky biskup Hlib Lončina z Ľvova (Ukrajina) a ďalší biskupi a cirkevní hodnostári.

Podobným spôsobom pozdravil Chrysostomos aj nastávajúceho administrátora Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie vladyku Milana Šášika na recepcii, ktorá sa konala v neďalekom sídle augustiniánov. Aj v tomto prípade išlo o veľmi srdečné a neformálne stretnutie s početnými pútnikmi.

Pútnici zo Slovenska nášmu biskupovi Jánovi v deň Bohozjavenia Pána zaželali pevné zdravie a hojnosť darov Svätého Ducha pri vedení prešovskej diecézy. 

Kiež nám toto znovupripomenutie obradu vysviacky nášho biskupa v Ríme pomôže lepšie pochopiť a prijať jeho službu v Prešovskej eparchii, v jednote s Božím ľudom, so Svätým Otcom i s ostatnými biskupmi.

o. ThLic. Marcel Mojzeš, Mgr. Andrej Škoviera, Mgr. Juraj Voroňák

Zdroj: Slovo 02/2003

všetky súvisiace odkazy (14) »

Slávnosť 60. výročia biskupskej vysviacky bl. Vasiľa Hopka
11.07.2007 | Osobnosti | Slovo 2007, č. 11. | Čítanosť(8279)
Slávnosť 60. výročia biskupskej vysviacky bl. Vasiľa Hopka
Kňazstvo
31.01.2007 | Spiritualita | Čítanosť(8861)
Kňazstvo

všetky súvisiace články (29) »

všetky súvisiace články (18) »

všetky súvisiace správy (124) »

Obliekanie biskupa
05.05.2006 | Čítanosť(10195)
Obliekanie biskupa

všetky súvisiace fotogalérie (6) »

Homília - vladyka Sofron Mudry
27.10.2005 | Čítanosť(13248)
Homília - vladyka Sofron Mudry

všetky súvisiace audiosúbory (7) »

všetky súvisiace životopisy svätcov (1) »

Biskup
Čítanosť(10571)
Biskup
Episcopus
Čítanosť(9953)
Episcopus

všetky súvisiace heslá (4) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε